Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogszabályok a társadalmi részvételről.

T/1382. Számú törvényjavaslat

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Előadó:

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyiminiszter

Budapest, 2010. Október

 

Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be ajogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalúmegalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását ,amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

 

L FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes

személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban : társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed

a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási

koncepciókra is (a továbbiakban : koncepció) .

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a

megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmány

szerint kiadható jogszabályok előkészítésére.

 

2. Alapelvek

 (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a

vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok

minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3)A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni.

 A 17. §.

Mivel a Javaslat a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk, a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvételszabályait.

A rendelkezés tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 

Egyesületi törvény ajánlásai: A társadalmi párbeszédre.

Közigazgatási szektor:


 Információnyújtás, átlátható működés

 

• A közigazgatás intézményei – betartva az Eitv. ide vonatkozó rendelkezéseit –hozzák nyilvánosságra a működésükre vonatkozó aktuális adatokat.

 

• A közigazgatási szerv mindig időben, a félév indulása előtt aktuálisan hozzáférhetően hozza nyilvánosságra következő féléves munkatervét, és a korábbi félév munkatervének végrehajtásáról szóló értékelést, továbbá külön jelezze azon partnereinek, akik erre igényüket bejelentették, amennyiben elindul egy döntés előkészítési folyamat.

 • A közigazgatási szerv honlapján kívül további kommunikációs csatornákat is használjon ezen információk nyilvánosságra hozatalára, tegye lehetővé az adatokhoz való hozzáférést személyes illetve papíralapú csatornák használatával is.

 

A társadalmi egyeztetés keretei

 • Jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

A megállapodás az egész közigazgatásra vonatkozó egységes ajánlásokon, formán alapuljon.

Ezen nyilvános megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• Készüljön országos, regionális és ágazati civil stratégia. Ezekből levezethetően a közigazgatási szereplők is készítsék el saját civil stratégiájukat. (Mindezek elkészítése során támaszkodjanak az érintett szereplőkkel való egyeztetési folyamatra, és kapjon teljes nyilvánosságot.)

 

• Ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésre vonatkozó – már létező, illetve a jövőben létrehozott – szabályozás, törvényi és eljárásbeli rendelkezések betartásra kerüljenek, feltétlenül szükséges szankciók, garanciák rendelése, ezen szabályokhoz.

 

• A lobbitörvényben biztosított jogokat a civil szervezeteknek is törvényi szinten biztosítsák.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetések mindig legyenek nyitottak.

 

• A nem minden ismérve szerint nyitott egyeztetési formák alkalmazása minden esetben csak a társadalmi egyeztetési folyamat egy bizonyos szakaszára vonatkozzon, a folyamatnak legyenek teljesen nyitott részei is.

 

• A társadalmi egyeztetés lebonyolításának feladatát azon szereplő (közigazgatási, civil vagy for-profit szektorból) végezze, amelynek megfelelő erőforrása áll ehhez rendelkezésre.

 

• A partnerek megkeresése során törekedjen az egyeztetés lebonyolítója arra, hogy minden érintett érdekcsoport megszólításra kerüljön.

 

• Az adott együttműködésben közigazgatási oldalról mindig kompetens személy delegálása szükséges, aki a döntés előkészítési folyamat adott szakaszában megfelelően informált.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, vélemény-nyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

• A társadalmi egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

1.      A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali folyamat adott fázisában kitűzött célt.

 

2.      Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil mozgástér biztosítására épüljön.

 

3.      A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az adott részfolyamatban.

 

4.      A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata szükséges.

 

5.      Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát, képességét mérlegelni kell. (A platform-független megoldásokat alkalmazó internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükség lehet további kommunikációs eszközök alkalmazására.)

 

• Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során biztosítani kell a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntés-előkészítő munkacsoportokban.

A közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A civil képviselőt ne a közigazgatási szerv jelölje ki, hanem az érintett civil szervezetek válasszák meg.

 

• Feltétlenül szükséges, hogy a társadalmi egyeztetés megszervezője – a tervezésbe bevont partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a változó körülményekhez.

 

• Minden társadalmi egyeztetési folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és megvalósítását. Ezt általánosságban minimálisan a tervezést tekintve 90 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozzuk meg. Rendkívüli esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.

 

• A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos, és lehetőleg szervezethez szóló visszajelzés a társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része.

A résztvevő szereplőknek folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali folyamatba, befolyásolták a döntés előkészítő anyagokat, magát a döntést

• A közigazgatás részéről rendelődjön a társadalmi egyeztetés megszervezéséhez, az abban való részvételhez forrás, a szükséges anyagi, humán erőforrásbeli és infrastrukturális támogatás.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben, és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

• Az együttműködésben résztvevő közigazgatási szerv a társadalmi egyeztetési folyamat dokumentációjának részeként folyamatosan összegezze az addig történteket, rögzítsék azokat az adatokat, amelyekkel jellemezhető az egyeztetés folyamata.

 

Részvételre képesítés megszerzése

 

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - támogatni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek társadalmi egyeztetéshez kötődő tudásának, készségének erősödését, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát, ezen képzések rendszerbe szerveződve, a különböző szektorokat közösen elérve valósuljanak meg.

 

• Szükségesnek tartjuk a kormányzat részéről egy módszertani központ létrehozását, amely segíti a társadalmi egyeztetési folyamatok tervezését, megszervezését, folyamatában monitorozza a közigazgatási intézmények partnerségi munkáját, a társadalmi egyeztetések lebonyolítását.

 

• A közigazgatás felkészültségének javítása érdekében a köztisztviselői vizsga részévé kell tenni a civil szektor megismerésére, továbbá a társadalmi egyeztetések módszertanára vonatkozó tudásanyagot, melynek kidolgozása és átadása során építeni kell a civil szakemberek felkészültségére.

 

 

Civil szektor

 

Információnyújtásra, átlátható működés

 

• A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó civil szervezetek – amennyiben, nem mint magánszemély kívánnak részt venni a folyamatban – azonosítsák magukat, hogy véleményük, munkájuk, konzultációs tevékenységük a társadalmi egyeztetés során beazonosíthatóvá váljon.

Az azonosíthatósághoz elegendő a szereplő nevének és szervezetének megadása.

 

• Az együttműködés során megfogalmazott, az elküldött vélemények legyenek nyilvánosak.

• A civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az adott szervezet működéséről. Amennyiben egy szereplő saját honlappal rendelkezik, annak megadása ajánlott a részvétel során.

 

• Amennyiben a civil szervezetek képviselőinek lehetőségük van közvetlen részvételre a közigazgatási szerv munkacsoportjaiban, bizottságaiban a döntés előkészítés során folyamatosan kell tájékoztatni delegáló szervezeteiket a munkafolyamatról.

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek folyamatosan egyeztessenek a téma iránt érdeklődő egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Ők maguk is alakítsanak ki saját egyeztetési tervet, amit valósítsanak is meg.

 

• Közvetlen részvételhez történő delegálás esetén a képviselő kiválasztása nyílt, demokratikus folyamatban történjen, a civil szervezetek ne fogadják el a közigazgatási szerv általi egyoldalú kijelölést a munkacsoportokban való részvételre.

 

Ajánlás a társadalmi egyeztetés kereteinek meghatározására

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szervezetek tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

Ezen megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szereplők vegyenek részt az országos, regionális és ágazati civil stratégia elkészítésében, továbbá az ezekből levezethető közigazgatási intézményi civil stratégia elkészítésében.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetés megszervezésének feladatát azon szereplő végezze, amelynek megfelelő érintettsége van, illetve forrásai állnak rendelkezésre.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, véleménynyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlás

 • A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

Részvételre képesítés megszerzése

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - erősíteni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek – szakmai felkészültségét, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

n12504l d5534u h5144b

(fdvgqjweppae, 2019.05.30 06:47)

http://pinterest.ca/pin/580753314429395838 http://id.pinterest.com/pin/580753314429395714 http://pinterest.ca/pin/580753314429396053
j1074h d13682i s4502c

Wicaf29

(Birij96, 2019.05.30 06:30)

http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/zagam-sparfloxacin-200mg-kann-ich-ohne-verl-ssliches-rezept
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/purchase-voveran-sr-100mg-online-voveran-sr-online-australia
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-zumbar-25mg-can-i-order-sildenafil-citrate-fast
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/allopurinol-100mg-bon-prix-sur-internet-forum-acheter-du-zyloprim
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/m/blogpost?id=6435678%3ABlogPost%3A306001
http://brooklynne.net/profiles/blogs/achat-express-clomifene-citrate-50mg-vente-libre-clomiphene
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/achat-de-zocil-100mg-comment-obtenir-ordonnance-zocil
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/64/5419/storilat-carbamazepine-pas-cher
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-tadact-40mg-where-can-i-purchase-tadalafil-in
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/forzest-tadalafil-comprar-sin-receta-en-l-nea-uruguay-comprar
http://answers.codelair.com/22254/edgon-buy-how-to-order-tadalafil-no-prescription-needed
http://socialenginepro.com/demo_i_love_metro/blogs/12717/26100/buy-fluconazole-safely-where-t
http://soruanaliz.com/index.php/4977/realizar-pedido-losartan-hidroclorotiazida-receta-nicaragua
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5185553
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/phenazopyridine-200mg-order-without-prescription-phenazopyridine
http://brooklynne.net/profiles/blogs/order-lomefloxacin-what-is-the-price-of-lomefloxacin-in-india
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-100-mg-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia-nicaragua
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/cloxacillin-250mg-o-acheter-tegopen-generique-forum-2019

k3726w m385n v56p

(lnodcusdxpii, 2019.05.30 05:31)

http://pinterest.nz/pin/580753314429396024 http://it.pinterest.com/pin/580753314429395793 http://in.pinterest.com/pin/580753314429395838
p14640t n1069y c10610x

s13501k m2280b w4943s

(nwqmaausfgwh, 2019.05.30 04:51)

http://pinterest.fr/pin/580753314429395793 http://za.pinterest.com/pin/580753314429395719 http://fi.pinterest.com/pin/580753314429395973
h6836n f12998e j1026c

b7096o d1952l k2613j

(bbdiidsscptx, 2019.05.30 04:23)

http://sk.pinterest.com/pin/580753314429395499 http://pl.pinterest.com/pin/580753314429395887 http://kr.pinterest.com/pin/580753314429395563
e7901u a5491h j211x

s1882c t8171c l5035r

(ylzmcutdwowu, 2019.05.30 03:44)

http://tr.pinterest.com/pin/580753314429395744 http://pinterest.dk/pin/580753314429395563 http://za.pinterest.com/pin/580753314429395563
c12279e g3196p b8652y

o10895w l5535v w4177o

(fhwmvdqvxcoj, 2019.05.30 01:54)

http://in.pinterest.com/pin/580753314429395719 http://gr.pinterest.com/pin/580753314429395733 http://pinterest.nz/pin/580753314429395744
n13014u a9657q n7501w

s9321c n7016h y12946j

(wxbbuyjfedje, 2019.05.30 01:26)

http://pinterest.de/pin/580753314429395499 http://cz.pinterest.com/pin/580753314429395714 http://co.pinterest.com/pin/580753314429395887
a5739f t5101x t12570k

i9371p p2784w h14980t

(zukvfxbgdvdo, 2019.05.29 23:26)

http://pinterest.es/pin/580753314429395861 http://in.pinterest.com/pin/580753314429395589 http://es.pinterest.com/pin/580753314429395499
i8122a j8051f l8822m

Juqeg40

(Wiyuc96, 2019.05.29 20:55)

http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/24729
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/site-achat-tornetis-sildenafil-citrate-130mg-pharmacie-en-ligne
https://23bestcity.de/blogs/post/12279
http://brooklynne.net/profiles/blogs/commander-du-zestoretic-12-5-mg-pharmacie-hydrochlorothiazide-and
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/clari-bon-marche-en-ligne-livraison-discrete-clarithromycin-vente
https://www.askreason.com/689/toprol-metoprolol-25mg-comprar-de-confianza-paraguay
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/perindopril-4-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-puerto
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-venlafaxina-con-seguridad
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/vomina-dimenhydrinate-50mg-sur-internet-achat-securise-vomina
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/wo-kaufen-sie-lipanthyl-fenofibrat-200mg-ohne-rezept-in-der
http://amusecandy.com/blogs/post/340811
http://wu-world.com/profiles/blogs/tigerfil-puedo-comprar-sin-receta-mas-barato-espa-a-comprar
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/famotidine-20mg-buy-cheap-how-to-purchase-pepcid-quick-shipping
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amitriptyline-de-confianza
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=6345&qa_1=comprar-orlistat-120mg-receta-fiable-m%C3%A9xico-orlistat-receta
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/low-price-transimune-25mg-order-online-how-to-order-azathioprine
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-zyban-bupropion-150mg-gen-rico-n-o
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-poxet-con-seguridad-chile
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/lincomicina-como-puedo-comprar-sin-receta-ahora-paraguay
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/acido-ursodesoxicolico-150-mg-comprar-sin-receta-urgente
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sinafil-tadalafil-comprar-fiable
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/wo-kann-man-lisinopril-zestril-in-der-online-apotheke-kaufen
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/pletal-cilostazol-100mg-comprar-e-quanto-custa-on-line-portugal
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-acheter-du-silvasta-sildenafil-citrate
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-diclofenac-50-mg-livraison-rapide-acheter-du
http://lydlabs.ning.com/m/blogpost?id=6392863%3ABlogPost%3A500593
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-jubilant-25mg-comprar-env-o-urgente-dominicana
https://www.olliesmusic.com/blog/8746/order-cefdinir-300-mg-safe-how-to-buy-omnicef-in-trusted-pharmacy/
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-tadlis-tadalafil-40mg-en-internet-puerto

i2661e h2046u k6851r

(gidzwowvogqv, 2019.05.28 23:55)

http://grupotir.com/component/k2/itemlist/user/42621
y10516r i12510y w2176x

k10357h f3649p s4746z

(qjybjseytjtw, 2019.05.28 09:49)

http://135.it/O40A2 http://bitly.com/2K3v9kR http://bitly.com/2YUiVPL
z6328q c2876g m10360m

z1835w a7299s a4991f

(ckbcfeywatdc, 2019.05.28 07:53)

http://bitly.com/2YP4YCp http://135.it/gzKRW http://135.it/KpTN2
k13749a l3830v s4721o

b5910e t13412h c10820c

(hbtiunbzdllf, 2019.05.28 06:21)

http://135.it/O40A2 http://bitly.com/2K6t0Fc http://bitly.com/2K3v9kR
j2394v t1689v z1542g

l11225l q1933z j7345i

(nhlqsldkebln, 2019.05.28 05:46)

http://135.it/gzKRW http://bitly.com/2K6t0Fc http://135.it/iKRCh
v14592e l12816v w13254f

l12151z x13297o r2678m

(lhsvrsextmim, 2019.05.28 04:48)

http://bitly.com/2YP4YCp http://135.it/LgB5Y http://135.it/KpTN2
t9492a i10046k l5021k

j326r s9173t j7200f

(udirnehsrmym, 2019.05.28 03:53)

http://bitly.com/2YUiVPL http://135.it/iKRCh http://bitly.com/2YP4YCp
c12095v g2564l i4999v

u8488i h1621f x10122i

(xtlkvljvljvj, 2019.05.28 03:02)

http://135.it/LgB5Y http://bitly.com/2YP4YCp http://bitly.com/2K6t0Fc
m10599f e8164f f13746d

k6377t s8551x r507i

(odzdwqpxyiat, 2019.05.28 01:19)

http://135.it/LgB5Y http://bitly.com/2YP4YCp http://bitly.com/2YUiVPL
f12635r o6783b s14227y

g3620t g432y a14123b

(kghmqqxirufa, 2019.05.28 00:54)

http://135.it/gzKRW http://135.it/iKRCh http://bitly.com/2YUiVPL
g8752y t4843r j11117g


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »