Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogszabályok a társadalmi részvételről.

T/1382. Számú törvényjavaslat

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Előadó:

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyiminiszter

Budapest, 2010. Október

 

Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be ajogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalúmegalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását ,amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

 

L FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes

személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban : társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed

a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási

koncepciókra is (a továbbiakban : koncepció) .

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a

megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmány

szerint kiadható jogszabályok előkészítésére.

 

2. Alapelvek

 (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a

vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok

minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3)A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni.

 A 17. §.

Mivel a Javaslat a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk, a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvételszabályait.

A rendelkezés tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 

Egyesületi törvény ajánlásai: A társadalmi párbeszédre.

Közigazgatási szektor:


 Információnyújtás, átlátható működés

 

• A közigazgatás intézményei – betartva az Eitv. ide vonatkozó rendelkezéseit –hozzák nyilvánosságra a működésükre vonatkozó aktuális adatokat.

 

• A közigazgatási szerv mindig időben, a félév indulása előtt aktuálisan hozzáférhetően hozza nyilvánosságra következő féléves munkatervét, és a korábbi félév munkatervének végrehajtásáról szóló értékelést, továbbá külön jelezze azon partnereinek, akik erre igényüket bejelentették, amennyiben elindul egy döntés előkészítési folyamat.

 • A közigazgatási szerv honlapján kívül további kommunikációs csatornákat is használjon ezen információk nyilvánosságra hozatalára, tegye lehetővé az adatokhoz való hozzáférést személyes illetve papíralapú csatornák használatával is.

 

A társadalmi egyeztetés keretei

 • Jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

A megállapodás az egész közigazgatásra vonatkozó egységes ajánlásokon, formán alapuljon.

Ezen nyilvános megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• Készüljön országos, regionális és ágazati civil stratégia. Ezekből levezethetően a közigazgatási szereplők is készítsék el saját civil stratégiájukat. (Mindezek elkészítése során támaszkodjanak az érintett szereplőkkel való egyeztetési folyamatra, és kapjon teljes nyilvánosságot.)

 

• Ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésre vonatkozó – már létező, illetve a jövőben létrehozott – szabályozás, törvényi és eljárásbeli rendelkezések betartásra kerüljenek, feltétlenül szükséges szankciók, garanciák rendelése, ezen szabályokhoz.

 

• A lobbitörvényben biztosított jogokat a civil szervezeteknek is törvényi szinten biztosítsák.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetések mindig legyenek nyitottak.

 

• A nem minden ismérve szerint nyitott egyeztetési formák alkalmazása minden esetben csak a társadalmi egyeztetési folyamat egy bizonyos szakaszára vonatkozzon, a folyamatnak legyenek teljesen nyitott részei is.

 

• A társadalmi egyeztetés lebonyolításának feladatát azon szereplő (közigazgatási, civil vagy for-profit szektorból) végezze, amelynek megfelelő erőforrása áll ehhez rendelkezésre.

 

• A partnerek megkeresése során törekedjen az egyeztetés lebonyolítója arra, hogy minden érintett érdekcsoport megszólításra kerüljön.

 

• Az adott együttműködésben közigazgatási oldalról mindig kompetens személy delegálása szükséges, aki a döntés előkészítési folyamat adott szakaszában megfelelően informált.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, vélemény-nyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

• A társadalmi egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

1.      A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali folyamat adott fázisában kitűzött célt.

 

2.      Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil mozgástér biztosítására épüljön.

 

3.      A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az adott részfolyamatban.

 

4.      A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata szükséges.

 

5.      Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát, képességét mérlegelni kell. (A platform-független megoldásokat alkalmazó internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükség lehet további kommunikációs eszközök alkalmazására.)

 

• Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során biztosítani kell a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntés-előkészítő munkacsoportokban.

A közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A civil képviselőt ne a közigazgatási szerv jelölje ki, hanem az érintett civil szervezetek válasszák meg.

 

• Feltétlenül szükséges, hogy a társadalmi egyeztetés megszervezője – a tervezésbe bevont partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a változó körülményekhez.

 

• Minden társadalmi egyeztetési folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és megvalósítását. Ezt általánosságban minimálisan a tervezést tekintve 90 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozzuk meg. Rendkívüli esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.

 

• A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos, és lehetőleg szervezethez szóló visszajelzés a társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része.

A résztvevő szereplőknek folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali folyamatba, befolyásolták a döntés előkészítő anyagokat, magát a döntést

• A közigazgatás részéről rendelődjön a társadalmi egyeztetés megszervezéséhez, az abban való részvételhez forrás, a szükséges anyagi, humán erőforrásbeli és infrastrukturális támogatás.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben, és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

• Az együttműködésben résztvevő közigazgatási szerv a társadalmi egyeztetési folyamat dokumentációjának részeként folyamatosan összegezze az addig történteket, rögzítsék azokat az adatokat, amelyekkel jellemezhető az egyeztetés folyamata.

 

Részvételre képesítés megszerzése

 

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - támogatni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek társadalmi egyeztetéshez kötődő tudásának, készségének erősödését, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát, ezen képzések rendszerbe szerveződve, a különböző szektorokat közösen elérve valósuljanak meg.

 

• Szükségesnek tartjuk a kormányzat részéről egy módszertani központ létrehozását, amely segíti a társadalmi egyeztetési folyamatok tervezését, megszervezését, folyamatában monitorozza a közigazgatási intézmények partnerségi munkáját, a társadalmi egyeztetések lebonyolítását.

 

• A közigazgatás felkészültségének javítása érdekében a köztisztviselői vizsga részévé kell tenni a civil szektor megismerésére, továbbá a társadalmi egyeztetések módszertanára vonatkozó tudásanyagot, melynek kidolgozása és átadása során építeni kell a civil szakemberek felkészültségére.

 

 

Civil szektor

 

Információnyújtásra, átlátható működés

 

• A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó civil szervezetek – amennyiben, nem mint magánszemély kívánnak részt venni a folyamatban – azonosítsák magukat, hogy véleményük, munkájuk, konzultációs tevékenységük a társadalmi egyeztetés során beazonosíthatóvá váljon.

Az azonosíthatósághoz elegendő a szereplő nevének és szervezetének megadása.

 

• Az együttműködés során megfogalmazott, az elküldött vélemények legyenek nyilvánosak.

• A civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az adott szervezet működéséről. Amennyiben egy szereplő saját honlappal rendelkezik, annak megadása ajánlott a részvétel során.

 

• Amennyiben a civil szervezetek képviselőinek lehetőségük van közvetlen részvételre a közigazgatási szerv munkacsoportjaiban, bizottságaiban a döntés előkészítés során folyamatosan kell tájékoztatni delegáló szervezeteiket a munkafolyamatról.

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek folyamatosan egyeztessenek a téma iránt érdeklődő egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Ők maguk is alakítsanak ki saját egyeztetési tervet, amit valósítsanak is meg.

 

• Közvetlen részvételhez történő delegálás esetén a képviselő kiválasztása nyílt, demokratikus folyamatban történjen, a civil szervezetek ne fogadják el a közigazgatási szerv általi egyoldalú kijelölést a munkacsoportokban való részvételre.

 

Ajánlás a társadalmi egyeztetés kereteinek meghatározására

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szervezetek tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

Ezen megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szereplők vegyenek részt az országos, regionális és ágazati civil stratégia elkészítésében, továbbá az ezekből levezethető közigazgatási intézményi civil stratégia elkészítésében.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetés megszervezésének feladatát azon szereplő végezze, amelynek megfelelő érintettsége van, illetve forrásai állnak rendelkezésre.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, véleménynyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlás

 • A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

Részvételre képesítés megszerzése

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - erősíteni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek – szakmai felkészültségét, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ixowe09

(Uxave67, 2019.05.30 21:39)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/mesalamine-au-rabais-securise-forum-ou-commander-asacol
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/lamivudina-zidovudina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env-o
http://showmeanswer.com/index.php?qa=46754&qa_1=buy-lasix-safely-where-to-buy-furosemide-cheap
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/loratadine-10-mg-bon-prix-et-site-fiable-loratadine-prix
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-flomax-tamsulosin-al-mejor-precio
http://www.connect2fight.com/blogs/549/11157/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-flibanserina-100mg-sin
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/buy-acyclovir-cheap-acyclovir-overnite
http://www.holidayscanada.com/blogs/216/6312/achat-rapide-hydrochlorothiazide-5mg-achat-hydrochlorothiazid
http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A17975190
http://recampus.ning.com/m/blogpost?id=6556033%3ABlogPost%3A2513942
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/ravana-60-mg-como-comprar-por-internet-el-salvador-tadalafil
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-escitan-sildenafil-citrate-25-mg-internet
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-xyorg-con-mastercard-puerto-rico
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/81235
http://www.8dep.info/blogs/561/4337/clomid-100-mg-comprar-por-internet-andorra
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-zyad-tadalafil-envio-rapido
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-azatioprina-sin-receta-de-forma-segura
http://explicitty.com/blogs/2279/26820/buy-propranolol-how-to-purchase-inderal-la-without-prescriptio
http://www.holidayscanada.com/blogs/254/7326/citalopram-donde-comprar-ahora
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/metoprolol-25mg-comprar-en-farmacia-online-con-entrega-r-pida
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/super-p-force-100-60-mg-comprar-entrega-r-pida-uruguay-comprar
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-doxazosina-cardura-4mg-gen-rico-entrega
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-odranal-bupropion-sin-receta-con
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/theo-24-sr-theophylline-200-mg-en-ligne-achat-site-fiable-o
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-comprar-de-forma-segura-pela-internet-brasil
http://answers.codelair.com/13451/comprar-generico-dutasterida-mastercard-comprar-dutasterida
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/zenavil-pas-cher-sur-internet-mastercard-tadalafil-achat-en

b4870l r1799q k12954c

(lttmidthgtah, 2019.05.30 20:44)

http://id.pinterest.com/pin/580753314429395536 http://it.pinterest.com/pin/580753314429395499 http://pinterest.es/pin/580753314429395838
a11516m y2772a z8137n

i2223a i14134s w2781e

(dsfvdtmcqjxa, 2019.05.30 20:17)

http://jp.pinterest.com/pin/580753314429395744 http://pinterest.com/pin/580753314429395793 http://pinterest.nz/pin/580753314429395605
r14346k a5231r n10915j

z5383x c12075c y11898g

(rmlxhmauwhqh, 2019.05.30 19:39)

http://co.pinterest.com/pin/580753314429396024 http://se.pinterest.com/pin/580753314429396053 http://pinterest.cl/pin/580753314429395973
y10931k l4535j j9281n

x5862c x11659z k1340j

(cdahkdyufifu, 2019.05.30 19:11)

http://sk.pinterest.com/pin/580753314429395838 http://pinterest.fr/pin/580753314429395605 http://pinterest.nz/pin/580753314429395563
p1510b f12706v m10740b

j9491x e9702a l1261m

(yglqjmcbiegq, 2019.05.30 18:15)

http://se.pinterest.com/pin/580753314429395605 http://dk.pinterest.com/pin/580753314429396024 http://pinterest.com.mx/pin/580753314429395793
m2116w x5820k n4255t

u4680r v2357c g11697l

(lbnvdulixyrj, 2019.05.30 17:49)

http://pinterest.de/pin/580753314429395605 http://nz.pinterest.com/pin/580753314429395887 http://pinterest.ca/pin/580753314429395605
o13458v r1550h f3204t

n2969z c4567s k1825r

(khftexphxtjj, 2019.05.30 17:21)

http://au.pinterest.com/pin/580753314429395589 http://sk.pinterest.com/pin/580753314429395887 http://ar.pinterest.com/pin/580753314429395973
q9555c j9152n i4020y

q4983y a2761d w2596w

(gnfvdlegxymo, 2019.05.30 16:16)

http://pinterest.cl/pin/580753314429395563 http://it.pinterest.com/pin/580753314429395733 http://pinterest.ca/pin/580753314429395793
t14649e g11401c i3655c

p10075o d10678h w7043r

(ovyhvlpazzsx, 2019.05.30 15:47)

http://au.pinterest.com/pin/580753314429395536 http://pinterest.cl/pin/580753314429395536 http://pinterest.fr/pin/580753314429395887
f14063l i3396c i2980j

q8474p i4416j d2441x

(zgfouifmasrj, 2019.05.30 13:44)

http://pinterest.ca/pin/580753314429395719 http://br.pinterest.com/pin/580753314429395733 http://pinterest.com/pin/580753314429395952
s6636p l14886o j4218u

f4653x o7657g o12272m

(kafsrjbpdver, 2019.05.30 12:41)

http://pinterest.nz/pin/580753314429395838 http://pinterest.nz/pin/580753314429395589 http://br.pinterest.com/pin/580753314429395499
q14166x m3459p x12694h

Eyebi25

(Adega69, 2019.05.30 11:59)

http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/felodipino-2-5-mg-como-comprar-com-frete-gr-tis-pela-internet-rep
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viripotens-sildenafil
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zidonil-fluconazole-de
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-retrovir-zidovudine-300mg-entrega-r-pida
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/carbidopa-levodopa-en-ligne-bon-prix-livraison-rapide-acheter
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-orlistat-gen-rico-entrega-r-pida
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/ofloxacin-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio
http://www.ultimapioggia.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-celecoxib-200mg-con
https://www.olliesmusic.com/blog/15935/achat-discrete-selegiline-5-mg-bon-marche-avec-visa-oГ№-acheter-du-eldepryl/
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/harvoni-90-mg-en-ligne-baisse-prix-achat-securise-meilleur-site
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/tamsulosina-comprar-en-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio-usa
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/indometacina-indocin-25-mg-onde-comprar-gen-rico-sem-receita
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/onde-posso-comprar-famciclovir-famvir-entrega-48h-on-line-brasil
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fluticasone-0-125-mg-de-confianza
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/comprar-ribavirina-rebetol-200mg-gen-rico-envio-24h-brasil
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-robamol-methocarbamol-en-farmacia-online
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vitria-vardenafil-20mg-sin
http://social.leembe.com/blogs/post/28413
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2246163

k5089p d9256x v10593k

(hhoawzkxvggy, 2019.05.30 11:48)

http://pinterest.es/pin/580753314429395793 http://hu.pinterest.com/pin/580753314429395887 http://it.pinterest.com/pin/580753314429395952
m1895d y10519b d1975v

p14972b d11095c j8474y

(mhpcrogohutz, 2019.05.30 11:19)

http://gr.pinterest.com/pin/580753314429395463 http://ro.pinterest.com/pin/580753314429395719 http://fi.pinterest.com/pin/580753314429395589
f11409u m12294z e2029c

l10377f e11803z l6935e

(gxazhesdrtih, 2019.05.30 10:46)

http://kr.pinterest.com/pin/580753314429395536 http://it.pinterest.com/pin/580753314429395793 http://id.pinterest.com/pin/580753314429395463
k12991n w5159b g14361a

z12880p d9573h b5020t

(pkoskkitfaxs, 2019.05.30 10:19)

http://fi.pinterest.com/pin/580753314429395714 http://au.pinterest.com/pin/580753314429396024 http://pinterest.nz/pin/580753314429395887
i3225g o14441e b12412i

e4564j e8081u h3784t

(ybuxivipdcgn, 2019.05.30 08:25)

http://pinterest.nz/pin/580753314429395589 http://pl.pinterest.com/pin/580753314429395622 http://za.pinterest.com/pin/580753314429395973
l2900m e11947i a4693b

a5981b s2099y r12353j

(hptfpswtjyvh, 2019.05.30 07:49)

http://uk.pinterest.com/pin/580753314429395793 http://id.pinterest.com/pin/580753314429395622 http://za.pinterest.com/pin/580753314429395622
f12244c u4253w i97q

t11890d q10755t e7333j

(qzbqgbobqrju, 2019.05.30 07:22)

http://kr.pinterest.com/pin/580753314429395605 http://de.pinterest.com/pin/580753314429395838 http://tr.pinterest.com/pin/580753314429395563
o3461i l11286c f9522n


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »