Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogszabályok a társadalmi részvételről.

T/1382. Számú törvényjavaslat

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Előadó:

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyiminiszter

Budapest, 2010. Október

 

Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be ajogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalúmegalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását ,amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

 

L FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes

személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban : társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed

a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási

koncepciókra is (a továbbiakban : koncepció) .

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a

megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmány

szerint kiadható jogszabályok előkészítésére.

 

2. Alapelvek

 (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a

vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok

minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3)A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni.

 A 17. §.

Mivel a Javaslat a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk, a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvételszabályait.

A rendelkezés tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 

Egyesületi törvény ajánlásai: A társadalmi párbeszédre.

Közigazgatási szektor:


 Információnyújtás, átlátható működés

 

• A közigazgatás intézményei – betartva az Eitv. ide vonatkozó rendelkezéseit –hozzák nyilvánosságra a működésükre vonatkozó aktuális adatokat.

 

• A közigazgatási szerv mindig időben, a félév indulása előtt aktuálisan hozzáférhetően hozza nyilvánosságra következő féléves munkatervét, és a korábbi félév munkatervének végrehajtásáról szóló értékelést, továbbá külön jelezze azon partnereinek, akik erre igényüket bejelentették, amennyiben elindul egy döntés előkészítési folyamat.

 • A közigazgatási szerv honlapján kívül további kommunikációs csatornákat is használjon ezen információk nyilvánosságra hozatalára, tegye lehetővé az adatokhoz való hozzáférést személyes illetve papíralapú csatornák használatával is.

 

A társadalmi egyeztetés keretei

 • Jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

A megállapodás az egész közigazgatásra vonatkozó egységes ajánlásokon, formán alapuljon.

Ezen nyilvános megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• Készüljön országos, regionális és ágazati civil stratégia. Ezekből levezethetően a közigazgatási szereplők is készítsék el saját civil stratégiájukat. (Mindezek elkészítése során támaszkodjanak az érintett szereplőkkel való egyeztetési folyamatra, és kapjon teljes nyilvánosságot.)

 

• Ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésre vonatkozó – már létező, illetve a jövőben létrehozott – szabályozás, törvényi és eljárásbeli rendelkezések betartásra kerüljenek, feltétlenül szükséges szankciók, garanciák rendelése, ezen szabályokhoz.

 

• A lobbitörvényben biztosított jogokat a civil szervezeteknek is törvényi szinten biztosítsák.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetések mindig legyenek nyitottak.

 

• A nem minden ismérve szerint nyitott egyeztetési formák alkalmazása minden esetben csak a társadalmi egyeztetési folyamat egy bizonyos szakaszára vonatkozzon, a folyamatnak legyenek teljesen nyitott részei is.

 

• A társadalmi egyeztetés lebonyolításának feladatát azon szereplő (közigazgatási, civil vagy for-profit szektorból) végezze, amelynek megfelelő erőforrása áll ehhez rendelkezésre.

 

• A partnerek megkeresése során törekedjen az egyeztetés lebonyolítója arra, hogy minden érintett érdekcsoport megszólításra kerüljön.

 

• Az adott együttműködésben közigazgatási oldalról mindig kompetens személy delegálása szükséges, aki a döntés előkészítési folyamat adott szakaszában megfelelően informált.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, vélemény-nyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

• A társadalmi egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

1.      A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali folyamat adott fázisában kitűzött célt.

 

2.      Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil mozgástér biztosítására épüljön.

 

3.      A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az adott részfolyamatban.

 

4.      A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata szükséges.

 

5.      Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát, képességét mérlegelni kell. (A platform-független megoldásokat alkalmazó internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükség lehet további kommunikációs eszközök alkalmazására.)

 

• Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során biztosítani kell a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntés-előkészítő munkacsoportokban.

A közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A civil képviselőt ne a közigazgatási szerv jelölje ki, hanem az érintett civil szervezetek válasszák meg.

 

• Feltétlenül szükséges, hogy a társadalmi egyeztetés megszervezője – a tervezésbe bevont partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a változó körülményekhez.

 

• Minden társadalmi egyeztetési folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és megvalósítását. Ezt általánosságban minimálisan a tervezést tekintve 90 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozzuk meg. Rendkívüli esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.

 

• A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos, és lehetőleg szervezethez szóló visszajelzés a társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része.

A résztvevő szereplőknek folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali folyamatba, befolyásolták a döntés előkészítő anyagokat, magát a döntést

• A közigazgatás részéről rendelődjön a társadalmi egyeztetés megszervezéséhez, az abban való részvételhez forrás, a szükséges anyagi, humán erőforrásbeli és infrastrukturális támogatás.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben, és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

• Az együttműködésben résztvevő közigazgatási szerv a társadalmi egyeztetési folyamat dokumentációjának részeként folyamatosan összegezze az addig történteket, rögzítsék azokat az adatokat, amelyekkel jellemezhető az egyeztetés folyamata.

 

Részvételre képesítés megszerzése

 

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - támogatni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek társadalmi egyeztetéshez kötődő tudásának, készségének erősödését, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát, ezen képzések rendszerbe szerveződve, a különböző szektorokat közösen elérve valósuljanak meg.

 

• Szükségesnek tartjuk a kormányzat részéről egy módszertani központ létrehozását, amely segíti a társadalmi egyeztetési folyamatok tervezését, megszervezését, folyamatában monitorozza a közigazgatási intézmények partnerségi munkáját, a társadalmi egyeztetések lebonyolítását.

 

• A közigazgatás felkészültségének javítása érdekében a köztisztviselői vizsga részévé kell tenni a civil szektor megismerésére, továbbá a társadalmi egyeztetések módszertanára vonatkozó tudásanyagot, melynek kidolgozása és átadása során építeni kell a civil szakemberek felkészültségére.

 

 

Civil szektor

 

Információnyújtásra, átlátható működés

 

• A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó civil szervezetek – amennyiben, nem mint magánszemély kívánnak részt venni a folyamatban – azonosítsák magukat, hogy véleményük, munkájuk, konzultációs tevékenységük a társadalmi egyeztetés során beazonosíthatóvá váljon.

Az azonosíthatósághoz elegendő a szereplő nevének és szervezetének megadása.

 

• Az együttműködés során megfogalmazott, az elküldött vélemények legyenek nyilvánosak.

• A civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az adott szervezet működéséről. Amennyiben egy szereplő saját honlappal rendelkezik, annak megadása ajánlott a részvétel során.

 

• Amennyiben a civil szervezetek képviselőinek lehetőségük van közvetlen részvételre a közigazgatási szerv munkacsoportjaiban, bizottságaiban a döntés előkészítés során folyamatosan kell tájékoztatni delegáló szervezeteiket a munkafolyamatról.

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek folyamatosan egyeztessenek a téma iránt érdeklődő egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Ők maguk is alakítsanak ki saját egyeztetési tervet, amit valósítsanak is meg.

 

• Közvetlen részvételhez történő delegálás esetén a képviselő kiválasztása nyílt, demokratikus folyamatban történjen, a civil szervezetek ne fogadják el a közigazgatási szerv általi egyoldalú kijelölést a munkacsoportokban való részvételre.

 

Ajánlás a társadalmi egyeztetés kereteinek meghatározására

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szervezetek tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

Ezen megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szereplők vegyenek részt az országos, regionális és ágazati civil stratégia elkészítésében, továbbá az ezekből levezethető közigazgatási intézményi civil stratégia elkészítésében.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetés megszervezésének feladatát azon szereplő végezze, amelynek megfelelő érintettsége van, illetve forrásai állnak rendelkezésre.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, véleménynyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlás

 • A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

Részvételre képesítés megszerzése

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - erősíteni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek – szakmai felkészültségét, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

l9355f h7944a h13995d

(zvogtmhcolqf, 2019.05.31 13:25)

http://halinhpharma.com.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=415623 http://xn--2e0bk61btjo.com/notice/36936 http://www.hillsidechamber.com/UserProfile/tabid/90/userId/863062/Default.aspx
k12020q q12045h l9324n

i2589q a7575z s5586b

(thxsqafaaxnz, 2019.05.31 13:03)

http://gallerychoi.com/Exhibition/628439 http://p.ptscvn.com/UserProfile/tabid/134/userId/1876635/Default.aspx http://shinhwaair2017.cafe24.com/issue/562455
q8407u n4786n j11048h

d12967q p5462i i2046h

(hfirlvautbal, 2019.05.31 12:25)

http://www.taeshinmedia.com/index.php?mid=genealogy_faq&document_srl=3430059 http://jjikduk.net/DATA/237024 http://ftp.bhxhlamdong.gov.vn/Default.aspx?tabid=43&UserID=2437480
h5738n i14786o g13844u

f6787c a13839p o8641o

(ksyaacdhmgyr, 2019.05.31 12:03)

http://www.taeshinmedia.com/index.php?mid=genealogy_faq&document_srl=3429949 http://mercibq.net/partner/152304 http://yousub.netsons.org/index.php/component/k2/itemlist/user/48092
o4036j p13360y q6473e

Koxih31

(Tojen80, 2019.05.31 11:47)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/itraconazole-100mg-sur-internet-pas-cher-commander-sans http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/achat-desogestrel-ethinylestradiol-0-15-0-02mg-site-securise http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-generico-tadalafilo-sin-receta-online-compra-tadalafilo https://lesko.com/q2a/index.php?qa=51415&qa_1=innopran-xl-au-rabais-en-ligne-innopran-xl-suisse-achat http://showmeanswer.com/index.php?qa=50614&qa_1=clomipramina-50-comprar-farmacia-online-segura-argentina http://recampus.ning.com/profiles/blogs/buy-sildenafil-jubilant-100mg-without-prescription-can-i-buy http://mcspartners.ning.com/m/blogpost?id=1960632%3ABlogPost%3A6609409 http://whazzup-u.com/m/blogpost?id=6598105%3ABlogPost%3A17548849 http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/labetalol-sans-ordonnance-commander-acheter-trandate-en-france http://sn.ras.ru/index.php/blogs/1118/55687/comprar-alfacip-alfacalcidol-0-5 http://ggwadvice.com//index.php?qa=39213&qa_1=lincocin-forte-lincomycin-ligne-acheter-lincocin-forte-rabais http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-nimodipina-sin-receta-de-calidad http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-loratadina-sin-receta-de-forma-segura-puerto http://movsam.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-triphasil-levonorgestrel-ethinyl-estradiol http://whazzup-u.com/profiles/blogs/dimenhidrinato-50-mg-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-bupropion-150-mg-sin-receta-de https://23bestcity.de/blogs/post/14988

d5909s e13502a g13982j

(beddmpndgglw, 2019.05.31 11:32)

http://backo.co.kr/board_aiQk58/30694 http://www.ds712.net/guest/index.php?mid=guest07&document_srl=867970 http://rabat.kr/board_yCgT00/98089
x12979e f10914a h12720x

e1949q j6438z v3775y

(kdkcpgrcwfes, 2019.05.31 11:08)

http://gallerychoi.com/Exhibition/627346 http://tallerdeljuglar.com/content/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%82-1-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-1-2-3-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B9 http://www.mokingo.com/groups/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4-10-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-19-%d1%8d%d0%bf-%d1%81%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82/
b14237z o14196k g10191l

e6290l c4340s p13643y

(ohvmfxpdlcyc, 2019.05.31 10:07)

http://archeaudio.com/xe/board_AOYj82/24463 http://www.jesusonly.life/calendar/668067 http://atrosell.com/index.php/component/k2/itemlist/user/20500
c10876w y8695h q6767h

c13496e y3202p b14067z

(cqjjwlusrsol, 2019.05.31 09:06)

http://www.livetank.cn/market1/384906 http://backo.co.kr/board_aiQk58/30821 http://masanlib.or.kr/g1/137824
w6405i x2156j t13148i

l14451v a1562g e1859s

(yrrctusztyit, 2019.05.31 08:27)

https://hackinsa.com/freeboard/173803 http://yonseibaik.synology.me/index.php?mid=houston_profile&document_srl=143817 http://www.chinadynasty.cn/UserProfile/tabid/131/userId/819451/Default.aspx
h2548p s2444u b3782v

f4113x j849m o11751v

(ajwssatjwjep, 2019.05.31 08:07)

http://www.bb-room.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/8027 http://poselokgribovo.ru/forum/index.php?topic=830565.0 http://zsmr.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=711371
q10886y r10274b o6261j

f10175z u3068r s14253x

(iejphqgpomix, 2019.05.31 07:07)

http://5starcoffee.co.kr/board_EBXY17/42245 http://www.svteck.co.kr/customer_gratitude/404555 http://www.siheunglove.com/yeonseol/241402
o14218v m5319n x5653y

l11734x t11063y n7383e

(dkcbdxaitufg, 2019.05.31 06:07)

http://www.ofqj.org/hebergementfrance/game-thrones-8-5 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2815742 http://loverstory.co.kr/board_UYNJ05/134502
u4361r c611n l6424g

d2615f i7032q n8047v

(sekqmcjahrzp, 2019.05.31 05:10)

http://www.rocketdan.co.kr/index.php?mid=board_WMhM93&document_srl=272878 https://www.shaiyax.com/index.php?topic=433856.0 http://www.tekparcahdfilm.com/forum/index.php?topic=53853.0
c4326n c1721l w11496i

e13576x g14583u g14363p

(ingjqxigwkwo, 2019.05.31 03:57)

http://pinterest.ca/pin/580753314429395499 http://pinterest.de/pin/580753314429395793 http://pinterest.nz/pin/580753314429395622
d13493k v3611g c1982d

Enico50

(Hiwaf28, 2019.05.31 02:35)

http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/propranolol-inderal-la-80mg-como-posso-comprar-e-quanto-custa-via http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/order-direktan-50mg-cheap-how-to-buy-sildenafil-citrate-quick http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/tegretol-100mg-onde-comprar-sem-receita-medica-online-brasil http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tevanate-sin-receta-buen-precio http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-amoxapine-50mg-baisse-prix-2018-achat-asendin http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-cefuroxima-250-mg-sin-receta-pago-visa http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/atenolol-100mg-onde-comprar-de-forma-segura http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/gemfibrozil-300mg-o-achat-acheter-gemfibrozil-non-generique http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/paroxetina-37-5-mg-como-comprar-sin-receta-con-mastercard-estados http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=33047&qa_1=sumycin-tetracycline-pharmacie-securise-tetracycline-france http://movsam.ning.com/m/blogpost?id=6295365%3ABlogPost%3A351450 http://flutes.ning.com/profiles/blogs/olanzapine-order-online-buy-olanzapine-duo-forte

b9928r u299p w1200l

(olntnbpzneeg, 2019.05.31 02:08)

http://pinterest.cl/pin/580753314429395563 http://dk.pinterest.com/pin/580753314429396053 http://za.pinterest.com/pin/580753314429395563
k8344r q4726o j668e

e10745n n8371u z8221q

(lvfxqpfdujti, 2019.05.31 01:36)

http://no.pinterest.com/pin/580753314429396053 http://gr.pinterest.com/pin/580753314429395952 http://za.pinterest.com/pin/580753314429395499
y13952c k2981i e12881k

o12859r s9928e e13759y

(qwhrlsrkubsk, 2019.05.31 01:09)

http://pinterest.com.au/pin/580753314429395973 http://pinterest.com/pin/580753314429395536 http://id.pinterest.com/pin/580753314429395622
f2171m c7522r i11527g

b6952s d11771n z11794b

(xzcssrvkinqe, 2019.05.30 23:40)

http://au.pinterest.com/pin/580753314429395719 http://ru.pinterest.com/pin/580753314429396053 http://sk.pinterest.com/pin/580753314429395714
n6646m x8190s a9427v


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »