Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogszabályok a társadalmi részvételről.

T/1382. Számú törvényjavaslat

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Előadó:

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyiminiszter

Budapest, 2010. Október

 

Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be ajogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalúmegalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását ,amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

 

L FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes

személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban : társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed

a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási

koncepciókra is (a továbbiakban : koncepció) .

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a

megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmány

szerint kiadható jogszabályok előkészítésére.

 

2. Alapelvek

 (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a

vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok

minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3)A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni.

 A 17. §.

Mivel a Javaslat a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk, a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvételszabályait.

A rendelkezés tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 

Egyesületi törvény ajánlásai: A társadalmi párbeszédre.

Közigazgatási szektor:


 Információnyújtás, átlátható működés

 

• A közigazgatás intézményei – betartva az Eitv. ide vonatkozó rendelkezéseit –hozzák nyilvánosságra a működésükre vonatkozó aktuális adatokat.

 

• A közigazgatási szerv mindig időben, a félév indulása előtt aktuálisan hozzáférhetően hozza nyilvánosságra következő féléves munkatervét, és a korábbi félév munkatervének végrehajtásáról szóló értékelést, továbbá külön jelezze azon partnereinek, akik erre igényüket bejelentették, amennyiben elindul egy döntés előkészítési folyamat.

 • A közigazgatási szerv honlapján kívül további kommunikációs csatornákat is használjon ezen információk nyilvánosságra hozatalára, tegye lehetővé az adatokhoz való hozzáférést személyes illetve papíralapú csatornák használatával is.

 

A társadalmi egyeztetés keretei

 • Jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

A megállapodás az egész közigazgatásra vonatkozó egységes ajánlásokon, formán alapuljon.

Ezen nyilvános megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• Készüljön országos, regionális és ágazati civil stratégia. Ezekből levezethetően a közigazgatási szereplők is készítsék el saját civil stratégiájukat. (Mindezek elkészítése során támaszkodjanak az érintett szereplőkkel való egyeztetési folyamatra, és kapjon teljes nyilvánosságot.)

 

• Ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésre vonatkozó – már létező, illetve a jövőben létrehozott – szabályozás, törvényi és eljárásbeli rendelkezések betartásra kerüljenek, feltétlenül szükséges szankciók, garanciák rendelése, ezen szabályokhoz.

 

• A lobbitörvényben biztosított jogokat a civil szervezeteknek is törvényi szinten biztosítsák.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetések mindig legyenek nyitottak.

 

• A nem minden ismérve szerint nyitott egyeztetési formák alkalmazása minden esetben csak a társadalmi egyeztetési folyamat egy bizonyos szakaszára vonatkozzon, a folyamatnak legyenek teljesen nyitott részei is.

 

• A társadalmi egyeztetés lebonyolításának feladatát azon szereplő (közigazgatási, civil vagy for-profit szektorból) végezze, amelynek megfelelő erőforrása áll ehhez rendelkezésre.

 

• A partnerek megkeresése során törekedjen az egyeztetés lebonyolítója arra, hogy minden érintett érdekcsoport megszólításra kerüljön.

 

• Az adott együttműködésben közigazgatási oldalról mindig kompetens személy delegálása szükséges, aki a döntés előkészítési folyamat adott szakaszában megfelelően informált.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, vélemény-nyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

• A társadalmi egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

1.      A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali folyamat adott fázisában kitűzött célt.

 

2.      Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil mozgástér biztosítására épüljön.

 

3.      A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az adott részfolyamatban.

 

4.      A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata szükséges.

 

5.      Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát, képességét mérlegelni kell. (A platform-független megoldásokat alkalmazó internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükség lehet további kommunikációs eszközök alkalmazására.)

 

• Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során biztosítani kell a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntés-előkészítő munkacsoportokban.

A közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A civil képviselőt ne a közigazgatási szerv jelölje ki, hanem az érintett civil szervezetek válasszák meg.

 

• Feltétlenül szükséges, hogy a társadalmi egyeztetés megszervezője – a tervezésbe bevont partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a változó körülményekhez.

 

• Minden társadalmi egyeztetési folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és megvalósítását. Ezt általánosságban minimálisan a tervezést tekintve 90 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozzuk meg. Rendkívüli esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.

 

• A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos, és lehetőleg szervezethez szóló visszajelzés a társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része.

A résztvevő szereplőknek folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali folyamatba, befolyásolták a döntés előkészítő anyagokat, magát a döntést

• A közigazgatás részéről rendelődjön a társadalmi egyeztetés megszervezéséhez, az abban való részvételhez forrás, a szükséges anyagi, humán erőforrásbeli és infrastrukturális támogatás.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben, és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

• Az együttműködésben résztvevő közigazgatási szerv a társadalmi egyeztetési folyamat dokumentációjának részeként folyamatosan összegezze az addig történteket, rögzítsék azokat az adatokat, amelyekkel jellemezhető az egyeztetés folyamata.

 

Részvételre képesítés megszerzése

 

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - támogatni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek társadalmi egyeztetéshez kötődő tudásának, készségének erősödését, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát, ezen képzések rendszerbe szerveződve, a különböző szektorokat közösen elérve valósuljanak meg.

 

• Szükségesnek tartjuk a kormányzat részéről egy módszertani központ létrehozását, amely segíti a társadalmi egyeztetési folyamatok tervezését, megszervezését, folyamatában monitorozza a közigazgatási intézmények partnerségi munkáját, a társadalmi egyeztetések lebonyolítását.

 

• A közigazgatás felkészültségének javítása érdekében a köztisztviselői vizsga részévé kell tenni a civil szektor megismerésére, továbbá a társadalmi egyeztetések módszertanára vonatkozó tudásanyagot, melynek kidolgozása és átadása során építeni kell a civil szakemberek felkészültségére.

 

 

Civil szektor

 

Információnyújtásra, átlátható működés

 

• A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó civil szervezetek – amennyiben, nem mint magánszemély kívánnak részt venni a folyamatban – azonosítsák magukat, hogy véleményük, munkájuk, konzultációs tevékenységük a társadalmi egyeztetés során beazonosíthatóvá váljon.

Az azonosíthatósághoz elegendő a szereplő nevének és szervezetének megadása.

 

• Az együttműködés során megfogalmazott, az elküldött vélemények legyenek nyilvánosak.

• A civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az adott szervezet működéséről. Amennyiben egy szereplő saját honlappal rendelkezik, annak megadása ajánlott a részvétel során.

 

• Amennyiben a civil szervezetek képviselőinek lehetőségük van közvetlen részvételre a közigazgatási szerv munkacsoportjaiban, bizottságaiban a döntés előkészítés során folyamatosan kell tájékoztatni delegáló szervezeteiket a munkafolyamatról.

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek folyamatosan egyeztessenek a téma iránt érdeklődő egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Ők maguk is alakítsanak ki saját egyeztetési tervet, amit valósítsanak is meg.

 

• Közvetlen részvételhez történő delegálás esetén a képviselő kiválasztása nyílt, demokratikus folyamatban történjen, a civil szervezetek ne fogadják el a közigazgatási szerv általi egyoldalú kijelölést a munkacsoportokban való részvételre.

 

Ajánlás a társadalmi egyeztetés kereteinek meghatározására

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szervezetek tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

Ezen megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szereplők vegyenek részt az országos, regionális és ágazati civil stratégia elkészítésében, továbbá az ezekből levezethető közigazgatási intézményi civil stratégia elkészítésében.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetés megszervezésének feladatát azon szereplő végezze, amelynek megfelelő érintettsége van, illetve forrásai állnak rendelkezésre.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, véleménynyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlás

 • A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

Részvételre képesítés megszerzése

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - erősíteni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek – szakmai felkészültségét, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Pehuj27

(Izuwi80, 2019.06.03 00:21)

http://nico-lange.de/exam/index.php/47519/erectol-sildenafil-citrate-comprar-erectol-generico-mastercard http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-cialis-60-mg-online-how-to-buy-tadalafil-without-script http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-ziprasidon-geodon-40-mg-online-ohne http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/metronidazole-200-mg-en-ligne-bon-prix-rapide-acheter-du http://bicyclebuddy.org/blogs/992/4101/colospa-mebeverine-135-mg-comprar-sin-receta-fiable-estados-uni http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ropinirole-0-25mg-order-online-where-can-i-buy-requip-in-verified http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/norfloxacino-como-comprar-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica-no http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-apcalis-sx-r-pido-ecuador-comprar http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/dapoxetine-60-mg-puedo-comprar-sin-receta-con-visa-comprar http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-en-ligne-zeagra-zeagra-g-n-rique-en-pharmacie-en-ligne http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/trimox-amoxicillin-comprar-env-o-gratis-uruguay-comprar http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/venlafaxine-comprar-en-farmacia-online-recomendada-puerto-rico http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-rapide-ciprofloxacine-750-mg-acheter-du-ciprofloxacine-en http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-orlistat-60mg-no-prescription-how-can-i-buy-orlistat-no http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-vente-finasteride-bon-prix-site-fiable-finasteride-prix http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cipro-ciprofloxacin-donde-comprar-r-pido-chile-cipro-generica-sin http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/wie-kann-ich-generisches-divalproex-125-mg-freies-verschiffen http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=38204&qa_1=maronil-donde-puedo-comprar-de-calidad-colombia http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1878260 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cosat-cotrimoxazole-400mg-bon-marche-sans-ordonnance-acheter http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=39191&qa_1=glibenclamid-g%C3%BCnstig-bestellen-apotheke-micronase-apotheke http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5260024

Opisa21

(Eceka61, 2019.06.02 19:24)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15338&qa_1=ledipasvir-sofosbuvir-puedo-comprar-receta-pagar-bolivia
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-gen-rico-levotiroxina-synthroid-0-025mg-entrega-r-pida-na
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=16897&qa_1=topiramato-topamax-comprar-gen%C3%A9rico-receita-online-brasil
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-atenolol-25-mg-sin-receta-urgente
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=39873&qa_1=wie-kaufe-ich-generisches-budesonid-rhinocort-1mg-schnell
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-ramipril-2-5mg-low-price-can-i-purchase-altace-no-need
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-propranolol-80-mg-r-pido-estados
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4629776
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-express-valpram-bon-marche-2018-prix-valpram-generique-2018
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/diflucan-50mg-donde-puedo-comprar-r-pido-chile
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/didrogesterona-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada-costa
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-duphaston-sin-receta-entrega-r-pida-paraguay
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-ampicilina-250-mg-buen
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nifedipino-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis-chile

Icaya80

(Ewaxo69, 2019.06.02 10:32)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nitrofurazona-como-posso-comprar-sem-receita-medica-pela-internet
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-en-ligne-vibramycin-achat-luxembourg
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-apo-sildenafil-sin-receta-al-mejor-precio-dominicana-apo
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-prometrium-progesterone-200-mg-r-pido-rep-blica
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35846&qa_1=meilleur-commander-sildenafil-securise-medicament-acheter
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/anzief-100-mg-como-comprar-sin-receta-buen-precio-comprar-anzief
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/valaciclovir-500-mg-comprar-sin-receta-fiable-estados-unidos
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/commander-du-vrai-en-ligne-tadafil-tadalafil-10-mg-rapide
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-prinivil-gen-rico-barato-pela-net-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/meclizine-hydrochloride-o-en-commander-bon-prix-meclizine
http://bicyclebuddy.org/blogs/1055/5982/buy-coumadin-1mg-safely-buy-coumadin-stores-uk-review
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vantin-cefpodoxime-200mg-env-o
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/tantrix-130-mg-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sindex-plus-sildenafil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=5659&qa_1=comprar-generico-atenolol-ahora-argentina-atenolol-precio
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5188209
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/flutamide-o-en-commander-moins-cher-achat-de-flutamide-en
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/tazepin-como-posso-comprar-gen-rico-envio-urgente-online-brasil

s338q f12771q r2977u

(vkqrhbxszeri, 2019.06.02 08:14)

http://bitly.com/2Wv7LU6

Ahoja69

(Yuvaw79, 2019.06.02 05:33)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/innopran-xl-propranolol-pharmacie-commander-sur-le-net-securise
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-atomoxetina-strattera-gen-rico-sem-prescri-o-online
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cialis-black-800mg-buy-how-to-purchase-tadalafil-cheap
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/onde-comprar-ribapak-ribavirin-gen-rico-internet-brasil
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1870545
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2393424
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazide-25mg-livraison-gratuit-microzide-12-5-prix-en
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/clomid-como-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-estado-libre
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-discount-gastrodine-20mg-how-to-buy-gastrodine-online-from
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/lamivudine-zidovudine-buy-online-can-i-purchase-combivir-online
http://bicyclebuddy.org/blogs/937/3164/purchase-cheap-meclizine-25-mg-online-where-can-i-buy-antivert
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-salmeterolo-0-025mg-sin
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/silagra-o-249-en-commander-sildenafil-citrate-livraison
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/bamirac-50-mg-onde-comprar-gen-rico-sem-receita-on-line-portugal
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/coreg-moins-cher-internet-rapide-coreg-ou-generique-sans
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-flavoxate-hcl-200mg-buy-online-flavoxate-hcl-200mg
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/furosemide-sur-le-net-bon-prix-acheter-sans-ordonnance-ou-acheter
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-gladium-150mg-on-sale-where-to-order-sildenafil-citrate-in
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-olanzapina-zyprexa-20mg-gen-rico-r-pido
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4610188
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafil-uropharm-50mg-urgente
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/flavoxato-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis-chile
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/redomex-como-puedo-comprar-por-internet-espa-a-precio-del
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=18272&qa_1=robaxin-500-mg-achat-bas-prix-methocarbamol-500mg-ou-acheter
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-ofloxacin-300-mg-en-farmacia-online-comprar-floxin-100mg
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-inderal-propranolol-sin-receta-entrega-r-pida
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-calcitriol-sin-receta-entrega-r
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9006&qa_1=protonix-pantoprazole-comprar-gen%C3%A9rico-desconto-pantoprazole

v14343z j11650j v1340y

(xaojuadyuyms, 2019.06.02 03:01)

http://bitly.com/2Wv7LU6

Citar67

(Todom36, 2019.06.01 20:35)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-daklinza-daclatasvir
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-express-sildenafil-citrate-bon-prix-sans-ordonnance-vente
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/finasterida-como-puedo-comprar-online-paraguay
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=30718&qa_1=cheap-pyridium-200-mg-buy-online-pyridium-es-ordering
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-dimenidrinato-50-mg-gen-rico-barato-on-line
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-acheter-du-adcirca-tadalafil-le-moins-cher
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/amiodarone-100mg-en-ligne-bon-marche-paiement-visa-acheter
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/zoprol-como-comprar-on-line-brasil
http://bicyclebuddy.org/blogs/937/2974/stromectol-3-mg-en-ligne-moins-cher-commander-paiement-masterca
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=7506&qa_1=farmacia-comprar-generico-sildenafil-citrate-receta-seguridad
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/quel-site-acheter-du-pioglitazone-bon-marche-achat-pioglitazone
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26390&qa_1=plenylife-livraison-rapide-sildenafil-citrate-angleterre
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/discount-lincomycin-500-mg-order-online-buy-lincomycin-over-the
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/tastylia-20-mg-comprar-forma-segura-portugal
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1878459
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-gen-rico-urgente-pela-internet-no
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=41172&qa_1=detrol-la-4mg-wo-man-online-ohne-rezept-kaufen-kann
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/happigra-sildenafil-citrate-150mg-comprar-de-calidad
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/digoxina-0-25-mg-donde-comprar-sin-receta-con-seguridad-espa-a
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/onde-comprar-zuandol-150mg-gen-rico-no-brasil-sildenafil-citrate
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-venlafaxina-75mg-sin-receta-de-forma-segura
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-ventolin-achat-de-ventolin-en-ligne-en-france

Jijay84

(Osawo01, 2019.06.01 15:42)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-stromectol-ivermectin-3-mg-buen http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/actigall-en-ligne-baisse-prix-acheter-site-fiable-pour-acheter-du http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21358&qa_1=farmacia-comprar-receta-mastercard-espa%C3%B1a-conseguir-niagra http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/lamotrigina-50-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-segura http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/paroxetina-40-mg-puedo-comprar-sin-receta-mas-barato-usa http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/77656 http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=5499&qa_1=discrete-galantamine-comment-acheter-galantamine-pharmacie http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1879190 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-phenytoin-100-mg-safely-phenytoin-buy-online-pharmacy http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/quel-site-fiable-pour-acheter-du-orgodenafil-orgodenafil-achat-en http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/orlistat-donde-puedo-comprar-con-seguridad-estados-unidos http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4636875 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-30mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ciaton-60-mg-comprar-r-pido-rep-blica-de-chile http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-clopidogrel-online-buy-clopidogrel-offaly-online http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bisoprolol-buen-precio-paraguay-zebeta-venta http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/81247 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-generic-theo-24-cr-400mg-online-where-can-i-safely-buy-theo http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A13342007 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-viridil-100-mg-env-o-gratis-ecuador http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4600893 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-amiodarona-100-mg-gen-rico-na-internet-no-brasil-ver-pre

Jeqom01

(Menoh21, 2019.06.01 06:40)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/venlafaxina-comprar-en-farmacia-online-con-seguridad-puerto-rico
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cilostazol-100mg-buy-without-rx-where-to-purchase-pletal-fast
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/dimenhidrinato-50mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-viasil-150mg-e-quanto-custa-na
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/chloroquine-donde-comprar-sin-receta-online-chloroquine-500-sin
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-cefzone-300-mg-sin-receta-en-farmacia-online
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/etodolac-donde-comprar-en-farmacia-online-espa-a-comprar-etodolac
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/esomezol-esomeprazole-40-mg-o-achat-sans-ordonnance-achat
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-sildenafil-citrate-150mg-sin
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/80512
https://www.okeynotes.com/blogs/191931/4896/order-danazol-50mg-on-sale-can-i-purchase-danocrine-in-approv
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A13435914
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-sollevare-sildenafil-citrate-sildenafil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=8318&qa_1=meilleur-site-achat-dramasine-acheter-du-dramasine
http://bicyclebuddy.org/blogs/971/4320/farmacia-online-donde-comprar-generico-asendin-con-garantia-par
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-discrete-delite-150-mg-bon-prix-site-fiable-sildenafil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/desmopresina-0-01-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-andorra
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=23576&qa_1=fenitoina-comprar-farmacia-colombia-comprar-dilantin-tabletas
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/zofran-ondansetron-comprar-de-confianza-ecuador-comprar-zofran
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-clamentin-250mg-gen-rico-r-pido-pela-internet-brasil
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-express-ethionamide-ethionamide-sans-ordonnance-toulouse
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/baclofeno-10mg-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/calcijex-en-ligne-pas-cher-commander-visa-calcitriol-0-25mg-boite
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15513&qa_1=commander-osral-raloxifene-bas-prix-raloxifene-ligne-forum
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35898&qa_1=sparfloxacine-commander-paiement-mastercard-sparfloxacine
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/terbinafina-250-mg-comprar-en-farmacia-online-certificada-per

Ofave90

(Ahuxu17, 2019.06.01 01:39)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/propecia-5mg-comprar-mas-barato-argentina-comprar-finasteride-1mg http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/apcalis-sx-onde-comprar-r-pido-on-line-brasil http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A16869061 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/amlodipino-5mg-comprar-con-mastercard-costa-rica-cual-es-el http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-penegra-sildenafil-citrate-100mg-sin-receta http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/94145 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/bifort-sildenafil-citrate-donde-comprar-sin-receta-mas-barato http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/arava-leflunomide-10-mg-donde-comprar-sin-receta-por-internet http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-naproxen-urgente-costa-rica http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-glucovance-2-5mg-env-o-libre http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-express-rivastigmine-tartrate-6-mg-rivastigmine-tartrate http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24231&qa_1=farmacia-comprar-azulsix-sildenafil-citrate-garantia-paraguay http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-etodolac-400mg-sin-receta-r-pido http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/prinivil-lisinopril-sans-ordonnance-sur-le-net-rapide-prix-du http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-refren-150-mg-gen-rico-menor-pre-o-quanto-e-o-pre-o-do http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-hippigra-130-mg-buen-precio-panam http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/dutasterida-0-5-mg-comprar-en-farmacia-online-ahora-mismo-estados http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-azelastina-5-mg-al-mejor-precio http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=27337&qa_1=farmacia-comprar-generico-paroxetina-receta-precio-estados http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ropinirole-buy-no-rx-buy-buy-ropinirole-online http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-selegiline-5-mg-online-buy-selegiline-with-online http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A17808311 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/sildenazinn-25mg-comprar-ahora-dominicana-comprar-sildenazinn-sin http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/bactrim-comprar-y-pagar-con-visa-rep-blica-de-chile http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/eskalith-order-safely-generic-eskalith-overnight-delivery http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-puedo-comprar-buen-precio-estados-unidos

h6049v o10839p g3593m

(jdfmystexxxk, 2019.05.31 22:23)

http://w9builders.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=136253 http://www.bmur.no/UserProfile/tabid/43/UserID/171418/Default.aspx http://rabat.kr/board_yCgT00/98178
c1611b z6082d n5059i

v13810p k10081m y4560s

(smiuicyvregd, 2019.05.31 21:21)

http://yoriyorifood.com/xxxx/spacial/370055 http://tallerdeljuglar.com/content/%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-31052019 http://themasters.pro/file_01/400773
h11633x z14031u r9902v

i4793h e14708h u7337o

(mbjcdshcsmcu, 2019.05.31 20:25)

http://xn--2e0bk61btjo.com/notice/36942 http://yoriyorifood.com/xxxx/spacial/370349 http://sy.korean.net/qna/563816
m4243w x7376p o605u

p2839k u12263f v13344v

(nltcgcorypjf, 2019.05.31 18:02)

http://sy.korean.net/qna/564433 http://jnk-ent.jp/index.php?mid=gallery&document_srl=448825 https://forum.ac-jete.it/index.php?topic=464601.0
o12497c f13742n s8839e

Iroyo87

(Ecebe22, 2019.05.31 16:43)

http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/78475 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24434&qa_1=flavoxate-200mg-online-where-order-urispas-quick-shipping http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/dexamedium-dexamethason-comprar-pela-internet-brasil http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34374&qa_1=lioresal-baclofen-comprar-receta-comprar-lioresal-l%26%23237 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-acyclovir-cream-pago http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-prazosin-1mg-online-where-can-i-order-minipress-safely-online http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-de-prevacid-15mg-en-ligne-pas-cher-securise-prix-moyen-du http://bicyclebuddy.org/blogs/986/4053/como-comprar-generico-antabuse-500-mg-con-garantia-antabuse-5 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-cialis-tadalafil-10-mg-barato-no-brasil http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A136259 http://bicyclebuddy.org/blogs/864/590/site-fiable-acheter-cialis-commander-cialis-suisse http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-aceon-2-mg-n-o-precisa-receita-m-dica http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/sie-k-nnen-generische-benicar-mit-garantie-kaufen-benicar-10mg http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/avanafil-100-mg-ligne-bon-marche-acheter-securise-forum-achat http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-commander-vantin-200-mg-vantin-200-en-ligne-achat http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/low-price-edon-20mg-order-online-where-to-purchase-tadalafil

s12395d m7908n h2851l

(cijakqwsilcd, 2019.05.31 16:27)

http://shinhwaair2017.cafe24.com/issue/562684 http://www.sharmaraco.com/blog/%D0%BC%D1%81-%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D1%96-%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-31052019 http://topopticalmart.com/main/index.php?mid=board_boBJ47&document_srl=7341
q14819g c9560j d3117b

x1762t o3291w k1088m

(przgzxfvaymw, 2019.05.31 16:04)

http://www.kspace.cc/xe/index.php?mid=board_NvNw86&document_srl=236790 http://www.ds712.net/guest/index.php?mid=guest07&document_srl=868557 https://sparklabsq.com/board_tzRg79/16904
r7428u f13815f m9027m

r3948n v12780b y13315s

(jnygjprdbjzq, 2019.05.31 15:28)

http://www.qhnbld.com/UserProfile/tabid/57/userId/10579004/Default.aspx https://2002.shyoon.com/board_2002/323744 http://xn--c79an5j4sas61aovgwa004bwra306g8xa.modelhouse.guide/?document_srl=478869
o2899q k14258q k8526w

d8932z p5801m q5476k

(uoqfesipeshw, 2019.05.31 15:03)

http://smartengbiz.com/s1/207962 http://oss.obigo.com/oss/index.php?mid=board_mxLS91&document_srl=113302 http://shinhwaair2017.cafe24.com/issue/561869
z3659x x12303h x1586q

u12144a v12217a g1124h

(fozsidwrtkec, 2019.05.31 14:24)

http://wigalseguros.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32891 http://kockazatkutato.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52215 http://smartengbiz.com/s1/207930
b773q m8825e t822t


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »