Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogszabályok a társadalmi részvételről.

T/1382. Számú törvényjavaslat

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Előadó:

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyiminiszter

Budapest, 2010. Október

 

Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be ajogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalúmegalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását ,amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

 

L FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes

személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban : társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed

a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási

koncepciókra is (a továbbiakban : koncepció) .

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a

megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmány

szerint kiadható jogszabályok előkészítésére.

 

2. Alapelvek

 (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a

vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok

minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3)A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni.

 A 17. §.

Mivel a Javaslat a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk, a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvételszabályait.

A rendelkezés tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 

Egyesületi törvény ajánlásai: A társadalmi párbeszédre.

Közigazgatási szektor:


 Információnyújtás, átlátható működés

 

• A közigazgatás intézményei – betartva az Eitv. ide vonatkozó rendelkezéseit –hozzák nyilvánosságra a működésükre vonatkozó aktuális adatokat.

 

• A közigazgatási szerv mindig időben, a félév indulása előtt aktuálisan hozzáférhetően hozza nyilvánosságra következő féléves munkatervét, és a korábbi félév munkatervének végrehajtásáról szóló értékelést, továbbá külön jelezze azon partnereinek, akik erre igényüket bejelentették, amennyiben elindul egy döntés előkészítési folyamat.

 • A közigazgatási szerv honlapján kívül további kommunikációs csatornákat is használjon ezen információk nyilvánosságra hozatalára, tegye lehetővé az adatokhoz való hozzáférést személyes illetve papíralapú csatornák használatával is.

 

A társadalmi egyeztetés keretei

 • Jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

A megállapodás az egész közigazgatásra vonatkozó egységes ajánlásokon, formán alapuljon.

Ezen nyilvános megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• Készüljön országos, regionális és ágazati civil stratégia. Ezekből levezethetően a közigazgatási szereplők is készítsék el saját civil stratégiájukat. (Mindezek elkészítése során támaszkodjanak az érintett szereplőkkel való egyeztetési folyamatra, és kapjon teljes nyilvánosságot.)

 

• Ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésre vonatkozó – már létező, illetve a jövőben létrehozott – szabályozás, törvényi és eljárásbeli rendelkezések betartásra kerüljenek, feltétlenül szükséges szankciók, garanciák rendelése, ezen szabályokhoz.

 

• A lobbitörvényben biztosított jogokat a civil szervezeteknek is törvényi szinten biztosítsák.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetések mindig legyenek nyitottak.

 

• A nem minden ismérve szerint nyitott egyeztetési formák alkalmazása minden esetben csak a társadalmi egyeztetési folyamat egy bizonyos szakaszára vonatkozzon, a folyamatnak legyenek teljesen nyitott részei is.

 

• A társadalmi egyeztetés lebonyolításának feladatát azon szereplő (közigazgatási, civil vagy for-profit szektorból) végezze, amelynek megfelelő erőforrása áll ehhez rendelkezésre.

 

• A partnerek megkeresése során törekedjen az egyeztetés lebonyolítója arra, hogy minden érintett érdekcsoport megszólításra kerüljön.

 

• Az adott együttműködésben közigazgatási oldalról mindig kompetens személy delegálása szükséges, aki a döntés előkészítési folyamat adott szakaszában megfelelően informált.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, vélemény-nyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

• A társadalmi egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

1.      A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali folyamat adott fázisában kitűzött célt.

 

2.      Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil mozgástér biztosítására épüljön.

 

3.      A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az adott részfolyamatban.

 

4.      A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata szükséges.

 

5.      Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát, képességét mérlegelni kell. (A platform-független megoldásokat alkalmazó internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükség lehet további kommunikációs eszközök alkalmazására.)

 

• Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során biztosítani kell a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntés-előkészítő munkacsoportokban.

A közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A civil képviselőt ne a közigazgatási szerv jelölje ki, hanem az érintett civil szervezetek válasszák meg.

 

• Feltétlenül szükséges, hogy a társadalmi egyeztetés megszervezője – a tervezésbe bevont partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a változó körülményekhez.

 

• Minden társadalmi egyeztetési folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és megvalósítását. Ezt általánosságban minimálisan a tervezést tekintve 90 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozzuk meg. Rendkívüli esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.

 

• A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos, és lehetőleg szervezethez szóló visszajelzés a társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része.

A résztvevő szereplőknek folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali folyamatba, befolyásolták a döntés előkészítő anyagokat, magát a döntést

• A közigazgatás részéről rendelődjön a társadalmi egyeztetés megszervezéséhez, az abban való részvételhez forrás, a szükséges anyagi, humán erőforrásbeli és infrastrukturális támogatás.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben, és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

• Az együttműködésben résztvevő közigazgatási szerv a társadalmi egyeztetési folyamat dokumentációjának részeként folyamatosan összegezze az addig történteket, rögzítsék azokat az adatokat, amelyekkel jellemezhető az egyeztetés folyamata.

 

Részvételre képesítés megszerzése

 

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - támogatni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek társadalmi egyeztetéshez kötődő tudásának, készségének erősödését, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát, ezen képzések rendszerbe szerveződve, a különböző szektorokat közösen elérve valósuljanak meg.

 

• Szükségesnek tartjuk a kormányzat részéről egy módszertani központ létrehozását, amely segíti a társadalmi egyeztetési folyamatok tervezését, megszervezését, folyamatában monitorozza a közigazgatási intézmények partnerségi munkáját, a társadalmi egyeztetések lebonyolítását.

 

• A közigazgatás felkészültségének javítása érdekében a köztisztviselői vizsga részévé kell tenni a civil szektor megismerésére, továbbá a társadalmi egyeztetések módszertanára vonatkozó tudásanyagot, melynek kidolgozása és átadása során építeni kell a civil szakemberek felkészültségére.

 

 

Civil szektor

 

Információnyújtásra, átlátható működés

 

• A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó civil szervezetek – amennyiben, nem mint magánszemély kívánnak részt venni a folyamatban – azonosítsák magukat, hogy véleményük, munkájuk, konzultációs tevékenységük a társadalmi egyeztetés során beazonosíthatóvá váljon.

Az azonosíthatósághoz elegendő a szereplő nevének és szervezetének megadása.

 

• Az együttműködés során megfogalmazott, az elküldött vélemények legyenek nyilvánosak.

• A civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az adott szervezet működéséről. Amennyiben egy szereplő saját honlappal rendelkezik, annak megadása ajánlott a részvétel során.

 

• Amennyiben a civil szervezetek képviselőinek lehetőségük van közvetlen részvételre a közigazgatási szerv munkacsoportjaiban, bizottságaiban a döntés előkészítés során folyamatosan kell tájékoztatni delegáló szervezeteiket a munkafolyamatról.

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek folyamatosan egyeztessenek a téma iránt érdeklődő egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Ők maguk is alakítsanak ki saját egyeztetési tervet, amit valósítsanak is meg.

 

• Közvetlen részvételhez történő delegálás esetén a képviselő kiválasztása nyílt, demokratikus folyamatban történjen, a civil szervezetek ne fogadják el a közigazgatási szerv általi egyoldalú kijelölést a munkacsoportokban való részvételre.

 

Ajánlás a társadalmi egyeztetés kereteinek meghatározására

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szervezetek tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

Ezen megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szereplők vegyenek részt az országos, regionális és ágazati civil stratégia elkészítésében, továbbá az ezekből levezethető közigazgatási intézményi civil stratégia elkészítésében.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetés megszervezésének feladatát azon szereplő végezze, amelynek megfelelő érintettsége van, illetve forrásai állnak rendelkezésre.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, véleménynyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlás

 • A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

Részvételre képesítés megszerzése

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - erősíteni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek – szakmai felkészültségét, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

f8505p l7630n x12713u

(egcfxlygojmc, 2019.06.07 23:23)

http://bitly.com/315GTcG

Thought cerebral acquiring otitis instrumentation.

(usitozoxop, 2019.06.06 15:54)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone Without A Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> uuk.aaxh.ujraozdertegyesulet.eoldal.hu.lgy.ct http://mewkid.net/buy-prednisone/

w3964x g14368z x13677s

(ajfigfemmqnl, 2019.06.05 14:58)

http://bitly.com/315GTcG

j9117y a14263v n5039k

(gakyxkonxtsu, 2019.06.05 13:50)

http://bitly.com/315GTcG

c12934d x11072v m6665b

(vkbtcixzutoo, 2019.06.05 13:26)

http://bitly.com/315GTcG

z4004l r14127r u75p

(qqwauggqxilp, 2019.06.05 09:14)

http://bitly.com/315GTcG

o2102y w12889s m4398v

(ymgbpgbqetci, 2019.06.05 08:51)

http://bitly.com/315GTcG

Eraga27

(Ocova79, 2019.06.05 04:48)

http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A17782334 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34809&qa_1=pycalis-tadalafil-comprar-fiable-puerto-rico http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/trihexyphenidyl-2-mg-donde-comprar-sin-receta-por-internet-chile http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A15374423 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/uropan-5mg-order-without-prescription-buy-uropan-online-without-a http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-finasteride-1mg-commander-du-finasteride-sur-internet http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-glycomet-without-rx-where-to-purchase-metformin-no-need http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=18668&qa_1=orden-ciclofosfamida-farmacia-online-precio-ciclofosfamida http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-citrate-200-mg-sur-internet-bas-prix-acheter-pharmacie http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-ziprasidone-40mg-moins-cher-geodon-france-over-the https://www.okeynotes.com/blogs/192397/5338/meilleur-site-acheter-metoclopramide-10-mg-acheter-maxolon-a http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/furosemide-au-rabais-sur-internet-sans-ordonnance-ou-acheter http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-aciclovir-au-rabais-rapide-generx-pill-aciclovir http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=2874&qa_1=farmacia-online-comprar-urgente-cefaclor-comprar-farmacia http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/olmesartan-donde-puedo-comprar-de-forma-segura-benicar-sin-receta http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/77921 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=31446&qa_1=apicalis-20mg-donde-comprar-online http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/acheter-vrai-mesalamine-se-procurer-mesalamine-sans-ordonnance http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/naproxene-en-ligne-moins-cher-acheter-site-fiable-achat-naproxene http://bicyclebuddy.org/blogs/938/2875/phoslo-667-mg-pas-cher-acheter-internet-livraison-48h-phoslo-e http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-primidone-250-mg-ahora http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=28161&qa_1=purchase-price-azelastine-where-azelastine-online-forum-2019 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/zeagra-sildenafil-citrate-100mg-como-puedo-comprar-env-o-gratis http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-imitrex-50mg-sin-receta-env-o-r http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-tenutex-disulfiram-500-mg-sin-receta-barato-espa-a http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-buspirone-10mg-acheter-buspar-en-france-livraison http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/amlodipine-comprar-en-farmacia-en-linea-aprobada http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ambrodoxy-100mg-comprar-melhor-pre-o-na-internet-no-brasil http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35279&qa_1=poxet-como-comprar-urgente-m%C3%A9xico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/dutasteride-livraison-72h-baisse-prix-prix-en-pharmacie-du

Jamuq43

(Egizo02, 2019.06.04 19:57)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-loperamida-imodium-barato-pela-net
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cipro-ciprofloxacin-1000-mg-comprar-en-l-nea-costa-rica-comprar
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ohay-sans-ordonnance-sur-internet-rapide-acheter-tadalafil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/commander-pilule-en-ligne-tecnomax-forum-commander-sildenafil
http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A111199
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-xpandyl-20-mg-online-how-to-buy-tadalafil-no-need-rx
https://askpub.com/2621/site-seguro-para-comprar-zetia-ezetimibe-10mg-gen%C3%A9rico-r%C3%A1pido
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-buy-safely-where-to-purchase-alfacip-in
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-glimepiride-1mg-sin
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/85650
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/mometasone-au-rabais-en-ligne-securise-elocon-prix-5mg
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35292&qa_1=hydroxyuree-moins-ordonnance-hydroxyuree-tarif-pharmacie
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/84233
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/salmeterol-fluticason-wie-man-ohne-rezept-kaufen-kann-advair
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-epivir-sin-receta-fiable-espa-a
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35444&qa_1=acheter-lamivudine-zidovudine-acheter-lamivudine-zidovudine
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20935&qa_1=viagra-200-acheter-site-fiable-viagra-sans-ordonnance-prix
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/re-zoom-generique-en-ligne-commander-tadalafil-forum-achat
http://nico-lange.de/exam/index.php/10187/finasteride-1mg-commander-finpecia-moins-cher-toulouse
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=4432&qa_1=order-theo-24-sr-how-to-purchase-theophylline-free-shipping
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=7671&qa_1=temovate-online-can-purchase-clobetasol-verified-medstore
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/olanzapine-5mg-buy-safely-how-can-i-purchase-zyprexa-quick

m6575m d10728m o1724y

(axrpoayccbgd, 2019.06.04 18:16)

http://bitly.com/315GTcG

x2198k x12424y e7727d

(opqteuommcdw, 2019.06.04 17:06)

http://bitly.com/315GTcG

Macuy88

(Femib52, 2019.06.04 14:51)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/trimox-en-ligne-sans-ordonnance-acheter-amoxicillin-en-ligne
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/trimetoprima-400-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-por-internet
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4682795
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-etodolaco-etodolac-barato-no-brasil-pre-o
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1878730
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-zumbar-sildenafil-citrate-en-ligne-bon-prix-sans
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-orlistat-120-mg-sin-1
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-pyridostigmine-gen-rico-envio-urgente
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/commander-naprosyn-naproxen-250mg-meilleur-site-forum-acheter-du
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-meloxicam-15-mg-entrega-r-pida
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoin-monohydrate-comprar-en-farmacia-en-linea-con-un
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5220855
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A13264392
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-25-mg-comprar-en-una-farmacia-online-todo-en
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/rosuvastatin-5mg-order-cheap-how-can-i-purchase-crestor-no-rx
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-metformin-generique-du-glucophage-sans
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/benestan-o-achat-benestan-instant-prix
https://askpub.com/499/dutasterida-0-5mg-comprar-con-seguridad

Esiju38

(Atemo09, 2019.06.04 05:29)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-gen-rico-de-ribavirina-copegus-200mg-pre-o-on-line
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=3204&qa_1=serieux-acheter-theophylline-theophylline-ligne-securise
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-anglopharma-100-mg-comprar-sin-receta-con-seguridad
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9748&qa_1=comprar-tamsulosina-flomax-gen%C3%A9rico-mais-barato-line-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-prinivil-sin-receta-ahora-estados
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-epivir-lamivudine-sin-receta-ahora
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14640&qa_1=farmacia-comprar-silanil-guatemala-comprar-silanil-guatemala
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5168050
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-venlafaxina-effexor-xr-gen-rico-sem
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15275&qa_1=cheap-panagra-online-where-purchase-sildenafil-citrate-safely
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-de-valproic-acid-envio-rapido
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/itraconazol-g-nstig-bestellen-ohne-rezept-online-schweizerische
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-pour-acheter-thyroxine-100-mg-acheter-generique-thyroxine-en
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=18527&qa_1=farmacia-linea-donde-comprar-ampicilina-forma-segura-paraguay
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-sexigra-130-mg-where-to-buy-sildenafil-citrate-in
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-o-commander-achat-doxycycline-ordonnance
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/94057
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-salbutamol-sin-receta-online-dominicana
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-zenavil-tadalafil-20-mg-com-frete-gr-tis
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1873776
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dilantin-phenytoin-100mg-buen-precio-reino-de
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4692637
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/o-acheter-uroxatral-alfuzosin-en-ligne-comment-acheter-alfuzosin
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26286&qa_1=buy-floxin-400mg-online-how-much-do-300mg-floxin-cost
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/dutasteride-en-ligne-bon-prix-acheter-rapide-avodart-price-france
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1870386
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/singulair-montelukast-10-mg-donde-comprar-pago-mastercard

r4262d w2778w b7927o

(lbyqmavdlbux, 2019.06.04 04:12)

http://bitly.com/315GTcG

h6037r p8289u f6348i

(qyprhkfzwvvx, 2019.06.04 03:47)

http://bitly.com/315GTcG

Jayew41

(Ifozo34, 2019.06.04 00:21)

http://bicyclebuddy.org/blogs/1026/4986/farmacia-online-donde-comprar-dutasterida-0-5mg-sin-receta-entr http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21585&qa_1=order-sildofil-150-mg-on-sale-sildofil-where-can-i-buy-from http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-pram-10-mg-sin-receta-con-seguridad-puerto-rico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-atomoxetina-40mg-sin-receta-env-o-r-pido http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21373&qa_1=meilleur-cialysinfort-tadalafil-comment-tadalafil-ordonnance http://bicyclebuddy.org/blogs/912/2282/amantadine-pharmacie-achat-livraison-72h-amantadine-pour-femme http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26377&qa_1=tacrolimus-comprar-farmacia-linea-confirmaci%C3%B3n-r%C3%A1pida-panam%C3%A1 http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A13509336 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=11269&qa_1=como-posso-comprar-tinidazol-fasigyn-forma-segura-no-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ernafil-sildenafil-citrate-200-mg-comprar-r-pido-panam http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21656&qa_1=tadalafil-comprar-quanto-internet-quanto-custa-tadalafil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/selegilina-5mg-comprar-sin-receta-mas-barato-andorra http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-lithium-carbonate-300mg-online-lithium-carbonate-purchase https://askpub.com/2637/ledipasvir-sofosbuvir-bestellen-online-in-der-schweiz http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=2809&qa_1=buy-isoptin-120mg-sale-how-can-order-verapamil-prescription

Legob65

(Zugiw11, 2019.06.03 15:20)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-au-rabais-securise-pharmacie-en-ligne
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/bromocriptina-2-5mg-como-posso-comprar-urgente-brasil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=16671&qa_1=farmacia-comprar-adcirca-tadalafil-calidad-salvador-tadalafil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-topiramate-50-mg-de-forma-segura
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-fluticasona-sin-receta-al-mejor-precio
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/snafi-tadalafil-60-mg-donde-comprar-r-pido-estados-unidos
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-remizeral-6mg-online-where-can-i-purchase-rivastigimine
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-cyclosporine-100mg-low-price-can-i-purchase-neoral-without
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-naproxen-500-mg-moins-cher-acheter-du-naproxen-500
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-como-puedo-comprar-fiable-costa-rica
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clorpromazina-fiable-comprar
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/glucotrol-xl-como-comprar-gen-rico-mais-barato-via-internet-no
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33518&qa_1=comprar-generico-cefpodoxima-barato-ecuador-comprar-vantin
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9894&qa_1=didrogesterona-comprar-farmacia-descuento-uruguay-duphaston
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=22452&qa_1=order-havante-25mg-sale-where-order-sildenafil-citrate-need
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-beloc-entrega-r-pida-online-brasil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-voltaren-diclofenac-sodium-ahora-nicaragua
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=41365&qa_1=fluconazol-comprar-farmacia-estado-plurinacional-bolivia
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-paidofebril-200mg-sin-receta-env-o

Hihic22

(Zoyaw52, 2019.06.03 10:09)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/orlistat-order-online-where-to-buy-orlistat-ireland http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/puedo-comprar-bimatoprost-3-mg-fiable-costa-rica-como-comprar http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/93846 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/furosemida-40mg-puedo-comprar-buen-precio-espa-a-furosemida http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=32701&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-progesterone-garantia-via-internet-brasil http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12021&qa_1=silanil-150-price-how-buy-sildenafil-citrate-without-script http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/furosemide-40mg-o-achat-furosemide-vente-belgique http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-bimatoprost-sin-receta-de-calidad http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-clomipramine-50-mg-low-price-generic-clomipramine-order-by http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/voltarol-diclofenac-bas-prix-site-fiable-pilule-diclofenac http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-epival-500mg-online-how-to-purchase-divalproex-no-rx-needed http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1888478 http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2390639 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/talefil-20-mg-onde-comprar-urgente-brasil http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33506&qa_1=aciclovir-comprar-farmacia-seguridad-aciclovir-generica

a2705h m9466k i14451s

(tmwhaewakykw, 2019.06.03 08:20)

http://bitly.com/2Wv7LU6

i6651r j6855g h7639o

(hurwuxyfncgr, 2019.06.03 03:13)

http://bitly.com/2Wv7LU6


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »