Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogszabályok a társadalmi részvételről.

T/1382. Számú törvényjavaslat

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Előadó:

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyiminiszter

Budapest, 2010. Október

 

Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be ajogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalúmegalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását ,amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

 

L FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes

személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban : társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed

a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási

koncepciókra is (a továbbiakban : koncepció) .

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a

megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmány

szerint kiadható jogszabályok előkészítésére.

 

2. Alapelvek

 (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a

vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok

minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3)A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni.

 A 17. §.

Mivel a Javaslat a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk, a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvételszabályait.

A rendelkezés tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 

Egyesületi törvény ajánlásai: A társadalmi párbeszédre.

Közigazgatási szektor:


 Információnyújtás, átlátható működés

 

• A közigazgatás intézményei – betartva az Eitv. ide vonatkozó rendelkezéseit –hozzák nyilvánosságra a működésükre vonatkozó aktuális adatokat.

 

• A közigazgatási szerv mindig időben, a félév indulása előtt aktuálisan hozzáférhetően hozza nyilvánosságra következő féléves munkatervét, és a korábbi félév munkatervének végrehajtásáról szóló értékelést, továbbá külön jelezze azon partnereinek, akik erre igényüket bejelentették, amennyiben elindul egy döntés előkészítési folyamat.

 • A közigazgatási szerv honlapján kívül további kommunikációs csatornákat is használjon ezen információk nyilvánosságra hozatalára, tegye lehetővé az adatokhoz való hozzáférést személyes illetve papíralapú csatornák használatával is.

 

A társadalmi egyeztetés keretei

 • Jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

A megállapodás az egész közigazgatásra vonatkozó egységes ajánlásokon, formán alapuljon.

Ezen nyilvános megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• Készüljön országos, regionális és ágazati civil stratégia. Ezekből levezethetően a közigazgatási szereplők is készítsék el saját civil stratégiájukat. (Mindezek elkészítése során támaszkodjanak az érintett szereplőkkel való egyeztetési folyamatra, és kapjon teljes nyilvánosságot.)

 

• Ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésre vonatkozó – már létező, illetve a jövőben létrehozott – szabályozás, törvényi és eljárásbeli rendelkezések betartásra kerüljenek, feltétlenül szükséges szankciók, garanciák rendelése, ezen szabályokhoz.

 

• A lobbitörvényben biztosított jogokat a civil szervezeteknek is törvényi szinten biztosítsák.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetések mindig legyenek nyitottak.

 

• A nem minden ismérve szerint nyitott egyeztetési formák alkalmazása minden esetben csak a társadalmi egyeztetési folyamat egy bizonyos szakaszára vonatkozzon, a folyamatnak legyenek teljesen nyitott részei is.

 

• A társadalmi egyeztetés lebonyolításának feladatát azon szereplő (közigazgatási, civil vagy for-profit szektorból) végezze, amelynek megfelelő erőforrása áll ehhez rendelkezésre.

 

• A partnerek megkeresése során törekedjen az egyeztetés lebonyolítója arra, hogy minden érintett érdekcsoport megszólításra kerüljön.

 

• Az adott együttműködésben közigazgatási oldalról mindig kompetens személy delegálása szükséges, aki a döntés előkészítési folyamat adott szakaszában megfelelően informált.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, vélemény-nyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

• A társadalmi egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

1.      A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali folyamat adott fázisában kitűzött célt.

 

2.      Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil mozgástér biztosítására épüljön.

 

3.      A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az adott részfolyamatban.

 

4.      A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata szükséges.

 

5.      Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát, képességét mérlegelni kell. (A platform-független megoldásokat alkalmazó internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükség lehet további kommunikációs eszközök alkalmazására.)

 

• Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során biztosítani kell a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntés-előkészítő munkacsoportokban.

A közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A civil képviselőt ne a közigazgatási szerv jelölje ki, hanem az érintett civil szervezetek válasszák meg.

 

• Feltétlenül szükséges, hogy a társadalmi egyeztetés megszervezője – a tervezésbe bevont partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a változó körülményekhez.

 

• Minden társadalmi egyeztetési folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és megvalósítását. Ezt általánosságban minimálisan a tervezést tekintve 90 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozzuk meg. Rendkívüli esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.

 

• A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos, és lehetőleg szervezethez szóló visszajelzés a társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része.

A résztvevő szereplőknek folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali folyamatba, befolyásolták a döntés előkészítő anyagokat, magát a döntést

• A közigazgatás részéről rendelődjön a társadalmi egyeztetés megszervezéséhez, az abban való részvételhez forrás, a szükséges anyagi, humán erőforrásbeli és infrastrukturális támogatás.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben, és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

• Az együttműködésben résztvevő közigazgatási szerv a társadalmi egyeztetési folyamat dokumentációjának részeként folyamatosan összegezze az addig történteket, rögzítsék azokat az adatokat, amelyekkel jellemezhető az egyeztetés folyamata.

 

Részvételre képesítés megszerzése

 

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - támogatni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek társadalmi egyeztetéshez kötődő tudásának, készségének erősödését, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát, ezen képzések rendszerbe szerveződve, a különböző szektorokat közösen elérve valósuljanak meg.

 

• Szükségesnek tartjuk a kormányzat részéről egy módszertani központ létrehozását, amely segíti a társadalmi egyeztetési folyamatok tervezését, megszervezését, folyamatában monitorozza a közigazgatási intézmények partnerségi munkáját, a társadalmi egyeztetések lebonyolítását.

 

• A közigazgatás felkészültségének javítása érdekében a köztisztviselői vizsga részévé kell tenni a civil szektor megismerésére, továbbá a társadalmi egyeztetések módszertanára vonatkozó tudásanyagot, melynek kidolgozása és átadása során építeni kell a civil szakemberek felkészültségére.

 

 

Civil szektor

 

Információnyújtásra, átlátható működés

 

• A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó civil szervezetek – amennyiben, nem mint magánszemély kívánnak részt venni a folyamatban – azonosítsák magukat, hogy véleményük, munkájuk, konzultációs tevékenységük a társadalmi egyeztetés során beazonosíthatóvá váljon.

Az azonosíthatósághoz elegendő a szereplő nevének és szervezetének megadása.

 

• Az együttműködés során megfogalmazott, az elküldött vélemények legyenek nyilvánosak.

• A civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az adott szervezet működéséről. Amennyiben egy szereplő saját honlappal rendelkezik, annak megadása ajánlott a részvétel során.

 

• Amennyiben a civil szervezetek képviselőinek lehetőségük van közvetlen részvételre a közigazgatási szerv munkacsoportjaiban, bizottságaiban a döntés előkészítés során folyamatosan kell tájékoztatni delegáló szervezeteiket a munkafolyamatról.

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek folyamatosan egyeztessenek a téma iránt érdeklődő egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Ők maguk is alakítsanak ki saját egyeztetési tervet, amit valósítsanak is meg.

 

• Közvetlen részvételhez történő delegálás esetén a képviselő kiválasztása nyílt, demokratikus folyamatban történjen, a civil szervezetek ne fogadják el a közigazgatási szerv általi egyoldalú kijelölést a munkacsoportokban való részvételre.

 

Ajánlás a társadalmi egyeztetés kereteinek meghatározására

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szervezetek tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

Ezen megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szereplők vegyenek részt az országos, regionális és ágazati civil stratégia elkészítésében, továbbá az ezekből levezethető közigazgatási intézményi civil stratégia elkészítésében.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetés megszervezésének feladatát azon szereplő végezze, amelynek megfelelő érintettsége van, illetve forrásai állnak rendelkezésre.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, véleménynyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlás

 • A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

Részvételre képesítés megszerzése

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - erősíteni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek – szakmai felkészültségét, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

c11912c d2884j j4843r

(ugnjqvuhjtxc, 2019.05.12 11:27)

Dart Me Lile

v3775u t11573c t11624b

(fepdagnswytv, 2019.05.12 11:12)

Dart Me Lile

j1689h q12352h j9686w

(mqzpiemuccdg, 2019.05.12 10:25)

Dart Me Lile

g14932k g13788c s7536d

(evosfsddlkae, 2019.05.12 10:11)

Dart Me Lile

Afajo97

(Avica83, 2019.05.12 01:18)

http://whazzup-u.com/profiles/blogs/baclosan-comprar-sin-receta-fiable-colombia http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-commander-methotrexate-peut-on-acheter-du http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-generische-ibuprofen-motrin-express-lieferung-kaufen http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/combipres-comprar-de-forma-segura-online-comprar-clonidine-no http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dexametasona-r-pido-usa http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/commander-du-probenecide-500mg-generique-sur-internet-bon-marche http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=38538&qa_1=kaufen-sie-hochwertige-zidovudin-retrovir http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/buy-cialis-cialis-generic-buy-online-uk http://korsika.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-tadaforce-fiable-chile-comprar-tadalafil-10-mg-soft http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-bupropion-150mg-sin-receta-de http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-bactoclav-750mg-cheap-bactoclav-500mg-online-pricing-in http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/coumadin-order-no-prescription-where-can-i-buy-warfarin-fast http://socialchangesa.com/blogs/post/105352 http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/bisacodilo-5-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lisinopril-fiable-andorra http://whazzup-u.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-acheter-du-dilantin-phenytoin-achat-dilantin http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/bisacodilo-comprar-en-farmacia-online-r-pido-usa-comprar-dulcolax http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/enalapril-2-5-mg-comprar-en-una-farmacia-online-aprobada-puerto http://www.prds66.fr/profiles/blogs/discount-silden-50mg-order-online-how-can-i-buy-sildenafil http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-ravana-pre-o-pela-internet-brasil-www-comprar-ravana https://23bestcity.de/blogs/post/113756

Nubid79

(Butig33, 2019.05.11 06:59)

http://bit.ly/2DSoiH6 http://bit.ly/2H2sq8f http://bit.ly/2DTScuu http://bit.ly/2E5jQVF http://bit.ly/2YcA4E0 http://bit.ly/2DSdKYm http://bit.ly/2DSdXuC http://bit.ly/2DX7fDQ http://bit.ly/2DTZRZQ http://bit.ly/2YbGJ0Y http://bit.ly/2DX8gvE http://bit.ly/2DVp1XV http://bit.ly/2DTZU7Y http://bit.ly/2DVqldl http://tinyurl.com/y62wwytb http://bit.ly/2DOjsur http://bit.ly/2DX8frA http://bit.ly/2E5gYbl http://bit.ly/2J6440Q http://bit.ly/2J6AfwR http://bit.ly/2DWxvhv http://bit.ly/2PQHlWP http://bit.ly/2H16Alo

Uqepi77

(Uduhi68, 2019.05.10 21:58)

http://bit.ly/2DX8jrk http://bit.ly/2J41yIh http://tinyurl.com/yyqlt6eg http://tinyurl.com/y4okpx35 http://bit.ly/2Ye1E3o http://bit.ly/2YbDzug http://bit.ly/2H5kuTx http://tinyurl.com/yyoh4v22 http://bit.ly/2Yf5SrL http://bit.ly/2DSkpC0 http://bit.ly/2H6UIy6 http://bit.ly/2J5zgNC http://bit.ly/2Ycwg5n http://tinyurl.com/y63uu9md

Miyig61

(Nuhaf72, 2019.05.10 09:09)

http://tinyurl.com/y4b5xcju http://bit.ly/2DOq9wz http://bit.ly/2DTIRTg http://bit.ly/2H47ZYx http://bit.ly/2Y9ALO9 http://bit.ly/2J51Y0Z http://bit.ly/2DUVQ7h http://bit.ly/2DUVVI7 http://bit.ly/2PQxMY2 http://bit.ly/2H2nAI1 http://tinyurl.com/y4osnkxe http://bit.ly/2PPWB6B

Umego01

(Lisap22, 2019.05.09 23:59)

http://bit.ly/2DTMKYm
http://bit.ly/2PNOOpE
http://tinyurl.com/yyrjre7z
http://bit.ly/2J41NDb
http://bit.ly/2DVjEb8
http://bit.ly/2DSVJcp
http://bit.ly/2H2o4hj
http://bit.ly/2H2GZbL
http://bit.ly/2H3ghQs
http://tinyurl.com/yxs3aa4q
http://bit.ly/2J6APL3
http://bit.ly/2H3I7fh
http://bit.ly/2DX8eE2
http://bit.ly/2H6VVp8
http://bit.ly/2DVpFoj
http://bit.ly/2DUXBkT
http://bit.ly/2DUVD3Z
http://bit.ly/2H7tLux
http://bit.ly/2J7ABDq

Gecuf32

(Porax18, 2019.05.09 20:22)

http://bit.ly/2DX7izw http://bit.ly/2YcG7bo http://bit.ly/2E5kcLZ http://tinyurl.com/yydt46ry http://bit.ly/2DUIY15 http://bit.ly/2H2GWwB http://bit.ly/2Yb0yp9 http://bit.ly/2DUXp59 http://bit.ly/2H2MtDm http://bit.ly/2HgRZCH http://bit.ly/2YbGNxK http://tinyurl.com/y5hbjyk8 http://tinyurl.com/yxrt7t3z http://bit.ly/2YhdFW5 http://bit.ly/2YcG6Em http://bit.ly/2Y932EH http://bit.ly/2H9Gblk http://bit.ly/2DSdXuC http://bit.ly/2DVoSnl http://bit.ly/2Y5xzDk http://bit.ly/2DTzof4 http://tinyurl.com/y4ybd5kr

Orunu90

(Umoce28, 2019.05.09 10:45)

http://bit.ly/2DX6Scq http://bit.ly/2H2xGsu http://bit.ly/2H7veRz http://bit.ly/2Yf6cXv http://tinyurl.com/y4yt2o7e http://bit.ly/2H7ucoF http://bit.ly/2DX8m6u http://bit.ly/2Yb1uKb http://bit.ly/2Y7pcHa http://bit.ly/2YePMhY http://bit.ly/2DQE8BW http://bit.ly/2YhdxWB

Ebujo79

(Barak81, 2019.05.09 07:06)

http://bit.ly/2Y92QFt http://bit.ly/2DTKgt0 http://bit.ly/2Yb1jP1 http://tinyurl.com/y39onk2x http://bit.ly/2YhGwtr http://bit.ly/2H6WKOQ http://bit.ly/2DVpFVl http://bit.ly/2E5jDll http://bit.ly/2DQEPew http://bit.ly/2YbCKSc http://tinyurl.com/y39vqy38 http://bit.ly/2YePEz0 http://bit.ly/2DX9FCq

Nupuf13

(Ovuwe56, 2019.05.08 22:08)

http://tinyurl.com/y2zvzct3 http://bit.ly/2DX7bE6 http://bit.ly/2YbgeZE http://bit.ly/2DTo2aT http://bit.ly/2Yf5SrL http://bit.ly/2J9jJwe http://bit.ly/2Yf6opH http://tinyurl.com/y2cmlnyx http://bit.ly/2DSzPWE http://tinyurl.com/yyp3jsdo http://tinyurl.com/yy4hzxqf http://bit.ly/2H7v6S5 http://bit.ly/2DStyKA http://tinyurl.com/yxdyd5op http://bit.ly/2H16wCa http://tinyurl.com/yye7kh8e http://bit.ly/2J5z0y8 http://bit.ly/2DTIYhE http://bit.ly/2H47fTf http://bit.ly/2GXmCws http://tinyurl.com/y5ne9ga4 http://bit.ly/2DVpFoj http://bit.ly/2DTZ9vE http://bit.ly/2Y92Wgj

Xiyus25

(Oxuca52, 2019.05.08 18:36)

http://bit.ly/2J572Cy
http://bit.ly/2H6WQ9a
http://bit.ly/2YbCPFu
http://bit.ly/2DTIVT0
http://bit.ly/2H3I9Ur
http://tinyurl.com/y3vph25u
http://bit.ly/2Y932EH
http://tinyurl.com/y6kndrcc
http://bit.ly/2H6bVYx
http://bit.ly/2DPMIAL
http://bit.ly/2DX8jrk
http://bit.ly/2H1Hjrk
http://bit.ly/2J5z016
http://bit.ly/2Ycw4Db
http://tinyurl.com/y3rn3wfa
http://tinyurl.com/y5mvc9fj
http://bit.ly/2DTJbkW
http://bit.ly/2DVp31Z
http://bit.ly/2DSVtdr
http://bit.ly/2HgQtR1

f6748y a2294d e3262m

(zpafxdyaprpz, 2019.05.08 10:36)

http://bitly.com/mstiteli-hd

b811g j10851d y9326j

(hfesptnihvra, 2019.05.08 10:22)

http://bitly.com/mstiteli-hd

Boxug80

(Celak92, 2019.05.08 09:16)

http://bit.ly/2H7vlfX http://bit.ly/2H6ap8N http://bit.ly/2YcG7bo http://bit.ly/2DOjrXp http://bit.ly/2DVquNV http://bit.ly/2PPWAj3 http://bit.ly/2H1Bc6b http://bit.ly/2H2xxVY http://bit.ly/2Yf5xoZ http://bit.ly/2DVqqh9 http://bit.ly/2DRDZhO http://bit.ly/2H7uNGV http://bit.ly/2YaZHVt http://bit.ly/2DX78YW http://bit.ly/2PPT08y http://bit.ly/2DQE8Ss http://bit.ly/2DTZRsO http://tinyurl.com/y694esb9

x10938s o6523w o10779a

(zefylqlshjtx, 2019.05.08 08:26)

http://bitly.com/mstiteli-hd

g14575v j7793m g2010k

(tjagrawpswqw, 2019.05.08 07:44)

http://bitly.com/mstiteli-hd

q13700l m9735l w6246q

(nqmyoizrvnve, 2019.05.08 07:32)

http://bitly.com/mstiteli-hd


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »