Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jogszabályok a társadalmi részvételről.

T/1382. Számú törvényjavaslat

a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Előadó:

dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyiminiszter

Budapest, 2010. Október

 

Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának ellátása során együttműködik az érintett szervezetekkel, továbbá annak előmozdítása érdekében, hogy a jó kormányzás keretében a társadalom legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be ajogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalúmegalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását ,amelyek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei, a jogalkotásról szóló törvénnyel összhangban az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

 

L FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek természetes

személyek, valamint nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek által történő

véleményezésére terjed ki (a továbbiakban : társadalmi egyeztetés). E törvény hatálya kiterjed

a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek megalapozását szolgáló szabályozási

koncepciókra is (a továbbiakban : koncepció) .

(2) E törvény rendelkezései nem érintik az egyéb jogszabályokban, illetve közjogi

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott véleményezési és egyeztetési jogosultságokat.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a veszélyhelyzet, a

megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset idején az Alkotmány

szerint kiadható jogszabályok előkészítésére.

 

2. Alapelvek

 (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a

vélemények lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) A jogszabályok előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok

minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3)A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek

eljárni.

 A 17. §.

Mivel a Javaslat a helyi önkormányzatok által kibocsátott rendeletek tekintetében, tiszteletben tartva az önkormányzatok autonómiáját, nem rendelkezik az előkészítésben való társadalmi részvétel szabályairól, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (2) bekezdését úgy módosítja, hogy a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk, a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvételszabályait.

A rendelkezés tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatoknak megfelelő idő álljon rendelkezésükre a rendelet megalkotására csak 2011. július 1-jén lép hatályba.

 

Egyesületi törvény ajánlásai: A társadalmi párbeszédre.

Közigazgatási szektor:


 Információnyújtás, átlátható működés

 

• A közigazgatás intézményei – betartva az Eitv. ide vonatkozó rendelkezéseit –hozzák nyilvánosságra a működésükre vonatkozó aktuális adatokat.

 

• A közigazgatási szerv mindig időben, a félév indulása előtt aktuálisan hozzáférhetően hozza nyilvánosságra következő féléves munkatervét, és a korábbi félév munkatervének végrehajtásáról szóló értékelést, továbbá külön jelezze azon partnereinek, akik erre igényüket bejelentették, amennyiben elindul egy döntés előkészítési folyamat.

 • A közigazgatási szerv honlapján kívül további kommunikációs csatornákat is használjon ezen információk nyilvánosságra hozatalára, tegye lehetővé az adatokhoz való hozzáférést személyes illetve papíralapú csatornák használatával is.

 

A társadalmi egyeztetés keretei

 • Jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

A megállapodás az egész közigazgatásra vonatkozó egységes ajánlásokon, formán alapuljon.

Ezen nyilvános megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• Készüljön országos, regionális és ágazati civil stratégia. Ezekből levezethetően a közigazgatási szereplők is készítsék el saját civil stratégiájukat. (Mindezek elkészítése során támaszkodjanak az érintett szereplőkkel való egyeztetési folyamatra, és kapjon teljes nyilvánosságot.)

 

• Ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésre vonatkozó – már létező, illetve a jövőben létrehozott – szabályozás, törvényi és eljárásbeli rendelkezések betartásra kerüljenek, feltétlenül szükséges szankciók, garanciák rendelése, ezen szabályokhoz.

 

• A lobbitörvényben biztosított jogokat a civil szervezeteknek is törvényi szinten biztosítsák.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetések mindig legyenek nyitottak.

 

• A nem minden ismérve szerint nyitott egyeztetési formák alkalmazása minden esetben csak a társadalmi egyeztetési folyamat egy bizonyos szakaszára vonatkozzon, a folyamatnak legyenek teljesen nyitott részei is.

 

• A társadalmi egyeztetés lebonyolításának feladatát azon szereplő (közigazgatási, civil vagy for-profit szektorból) végezze, amelynek megfelelő erőforrása áll ehhez rendelkezésre.

 

• A partnerek megkeresése során törekedjen az egyeztetés lebonyolítója arra, hogy minden érintett érdekcsoport megszólításra kerüljön.

 

• Az adott együttműködésben közigazgatási oldalról mindig kompetens személy delegálása szükséges, aki a döntés előkészítési folyamat adott szakaszában megfelelően informált.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, vélemény-nyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

• A társadalmi egyeztetés formájának kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket:

 

1.      A társadalmi egyeztetés a lehető leghatékonyabban szolgálja a döntéshozatali folyamat adott fázisában kitűzött célt.

 

2.      Az egyeztetés adott fázisában alkalmazott forma a lehető legnagyobb civil mozgástér biztosítására épüljön.

 

3.      A lehető legtöbb érdekcsoportot képviselő partner bevonása történjen meg az adott részfolyamatban.

 

4.      A partnerek elérése érdekében aktív kommunikációs csatornák használata szükséges.

 

5.      Minden potenciális partner kommunikációs lehetőségét, jártasságát, képességét mérlegelni kell. (A platform-független megoldásokat alkalmazó internetes kommunikáció használatának egyértelmű előnyei mellett szükség lehet további kommunikációs eszközök alkalmazására.)

 

• Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során biztosítani kell a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntés-előkészítő munkacsoportokban.

A közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A civil képviselőt ne a közigazgatási szerv jelölje ki, hanem az érintett civil szervezetek válasszák meg.

 

• Feltétlenül szükséges, hogy a társadalmi egyeztetés megszervezője – a tervezésbe bevont partnerek támogatásával – olyan jól felépített, időben és feladatokban tartható cselekvési tervet dolgozzon ki, amely minden potenciális partner aktív részvételére lehetőséget ad, megfelelően kommunikált, és esetlegesen alkalmazkodni tud a változó körülményekhez.

 

• Minden társadalmi egyeztetési folyamathoz olyan határidőket kell rendelni, ami lehetővé teszi a partnerek számára a megfelelő felkészülést, a szükséges anyagi és humánerőforrások, szakértői felkérések megfelelő tervezését, előkészítését és megvalósítását. Ezt általánosságban minimálisan a tervezést tekintve 90 napban, a véleményezést tekintve 30 napban határozzuk meg. Rendkívüli esetben ez lerövidülhet, de nem mehet 15 nap alá.

 

• A beérkező véleményekre, a konzultációk eredményeire reagáló folyamatos, és lehetőleg szervezethez szóló visszajelzés a társadalmi egyeztetési folyamat lényegi, kihagyhatatlan része.

A résztvevő szereplőknek folyamatos tájékoztatást kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy véleményük, javaslataik hogyan épültek be, vagy nem épültek be a döntéshozatali folyamatba, befolyásolták a döntés előkészítő anyagokat, magát a döntést

• A közigazgatás részéről rendelődjön a társadalmi egyeztetés megszervezéséhez, az abban való részvételhez forrás, a szükséges anyagi, humán erőforrásbeli és infrastrukturális támogatás.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben, és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

• Az együttműködésben résztvevő közigazgatási szerv a társadalmi egyeztetési folyamat dokumentációjának részeként folyamatosan összegezze az addig történteket, rögzítsék azokat az adatokat, amelyekkel jellemezhető az egyeztetés folyamata.

 

Részvételre képesítés megszerzése

 

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - támogatni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek társadalmi egyeztetéshez kötődő tudásának, készségének erősödését, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát, ezen képzések rendszerbe szerveződve, a különböző szektorokat közösen elérve valósuljanak meg.

 

• Szükségesnek tartjuk a kormányzat részéről egy módszertani központ létrehozását, amely segíti a társadalmi egyeztetési folyamatok tervezését, megszervezését, folyamatában monitorozza a közigazgatási intézmények partnerségi munkáját, a társadalmi egyeztetések lebonyolítását.

 

• A közigazgatás felkészültségének javítása érdekében a köztisztviselői vizsga részévé kell tenni a civil szektor megismerésére, továbbá a társadalmi egyeztetések módszertanára vonatkozó tudásanyagot, melynek kidolgozása és átadása során építeni kell a civil szakemberek felkészültségére.

 

 

Civil szektor

 

Információnyújtásra, átlátható működés

 

• A társadalmi egyeztetésbe bekapcsolódó civil szervezetek – amennyiben, nem mint magánszemély kívánnak részt venni a folyamatban – azonosítsák magukat, hogy véleményük, munkájuk, konzultációs tevékenységük a társadalmi egyeztetés során beazonosíthatóvá váljon.

Az azonosíthatósághoz elegendő a szereplő nevének és szervezetének megadása.

 

• Az együttműködés során megfogalmazott, az elküldött vélemények legyenek nyilvánosak.

• A civil szervezetek működésének átláthatósága feltétlenül ajánlott ahhoz, hogy a társadalmi egyeztetésben résztvevő minden szereplő teljes képet kaphasson az adott szervezet működéséről. Amennyiben egy szereplő saját honlappal rendelkezik, annak megadása ajánlott a részvétel során.

 

• Amennyiben a civil szervezetek képviselőinek lehetőségük van közvetlen részvételre a közigazgatási szerv munkacsoportjaiban, bizottságaiban a döntés előkészítés során folyamatosan kell tájékoztatni delegáló szervezeteiket a munkafolyamatról.

 

• A társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek folyamatosan egyeztessenek a téma iránt érdeklődő egyénekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Ők maguk is alakítsanak ki saját egyeztetési tervet, amit valósítsanak is meg.

 

• Közvetlen részvételhez történő delegálás esetén a képviselő kiválasztása nyílt, demokratikus folyamatban történjen, a civil szervezetek ne fogadják el a közigazgatási szerv általi egyoldalú kijelölést a munkacsoportokban való részvételre.

 

Ajánlás a társadalmi egyeztetés kereteinek meghatározására

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szervezetek tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy jöjjön létre a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között általános vagy tematikus megállapodás az együttműködésről, annak kereteiről.

Ezen megállapodásokban rögzíteni szükséges annak lehetőségét, hogy a belépés nyitott legyen minden érdeklődő civil szervezet számára.

 

• A társadalmi egyeztetésben elkötelezett civil szereplők vegyenek részt az országos, regionális és ágazati civil stratégia elkészítésében, továbbá az ezekből levezethető közigazgatási intézményi civil stratégia elkészítésében.

 

A társadalmi egyeztetés megszervezésére vonatkozó ajánlások

 

• A társadalmi egyeztetés megszervezésének feladatát azon szereplő végezze, amelynek megfelelő érintettsége van, illetve forrásai állnak rendelkezésre.

 

• A társadalmi egyeztetés formáit és a kommunikációs csatornáit minden szereplő úgy válassza meg, hogy elérje, véleménynyilvánításra, konzultációra késztesse partnereit.

 

Értékelésre vonatkozó ajánlás

 • A társadalmi egyeztetésben résztvevő szereplők, és az együttműködést figyelemmel kísérő szervezetek, szakértők lehetőség szerint szánjanak szűkös erőforrásaikból a társadalmi egyeztetési folyamat értékelésére, azt minél rendszeresebben, széles körben és a rendelkezésükre álló legjobb szakértelemmel tegyék meg, majd a lehető legtöbb irányban, csatornán kommunikálják.

 

Részvételre képesítés megszerzése

• Minden eszközzel – képzések, tréningek - erősíteni kell társadalmi egyeztetés résztvevőinek – ezen belül a közigazgatási és a civil szektor képviselőinek – szakmai felkészültségét, ezzel is támogatva az együttműködésben való részvételhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásanyag felhalmozódásának folyamatát.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

e9793h r5415r w13599r

(bshgfsmktmzp, 2019.05.17 03:52)

Dzrt Hrx-z http://cleantalkorg4.ru/ `2019-x-21-v-b` !yu-az-c`c!

g556v h6138l b4826g

(uxgialvbdgjk, 2019.05.17 00:00)

Dzrt Hrx-z http://cleantalkorg4.ru/ `2019-x-21-v-b` !yu-az-c`c!

h10914a i7052z s5180e

(kxerpqeefxrd, 2019.05.16 22:59)

Dzrt Hrx-z http://cleantalkorg4.ru/ `2019-x-21-v-b` !yu-az-c`c!

g9515u w13305l e8804w

(rfkslswxncoc, 2019.05.16 22:01)

Dzrt Hrx-z http://cleantalkorg4.ru/ `2019-x-21-v-b` !yu-az-c`c!

z9102a v9151b q349s

(dgugtsasjzmw, 2019.05.16 20:37)

Dzrt Hrx-z http://cleantalkorg4.ru/ `2019-x-21-v-b` !yu-az-c`c!

Jufow87

(Ezudu01, 2019.05.15 09:23)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/tamsulosina-0-2-mg-comprar-fiable-ecuador-comprar-flomax
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-medroxyprogesterone-acetate-10mg-buying
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-seite-um-metformin-glucophage-sr-500mg-sicher
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=251556&qa_1=salmeterol-comprar-farmacia-descuento-serevent-generico
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-sulfassalazina-azulfidine-envio-rapido-on
http://property.ning.com/profiles/blogs/online-apotheke-wo-sie-hochwertige-bicalutamid-kaufen-k-nnen
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-clomipramina-50mg-sin-receta-de-forma-segura
http://foodtube.net/profiles/blogs/buy-vorst-m-200mg-online-purchase-vorst-m
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/mometasone-5mg-o-acheter-acheter-mometasone-original-en-france
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/baclofen-baclofen-en-ligne-moins-cher-acheter-baclofen-10
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-solia-0-15-0-02-mg-bon-prix-acheter-solia
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-amlodipina-10mg-de-forma
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-valacyclovir-1000-mg-de-forma-segura
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-refusal-disulfiram-r-pido-estado-libre-asociado
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepina-como-comprar-gen-rico-sem-receita-medica-portugal
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/bearcef-cefuroxime-500-mg-au-rabais-site-fiable-o-acheter-bearcef
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-urispas-flavoxate-gen-rico-entrega-48
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-generico-alfuzosina-fiable-comprar-uroxatral-en-la
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/avanafilo-donde-comprar-sin-receta-r-pido-puerto-rico
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-erix-sildenafil-citrate
http://qna.nueracity.com/12164/aciclovir-comprar-receta-confianza-espana-aciclovir-internet
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-melatonina-3-mg-sin-receta-r-pido
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-prometrium-progesterone-1
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/avanafil-avec-dapoxetine-baisse-prix-internet-livraison-discrete
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/bisacodyl-5-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-un-descuento

Dofut98

(Uriwu16, 2019.05.15 05:04)

http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-pour-commander-questax-25mg-vente-de-quetiapine-pas-cher http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/imigran-kann-ich-mit-garantie-kaufen-sumatriptan-generika-in-der http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-chile http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-reminyl-galantamine-de http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/91088 http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/amiloride-5-mg-comprar-en-farmacia-online-segura-estados-unidos http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepina-donde-comprar-fiable-rep-blica-del-ecuador http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/buy-low-price-cepdoxim-200mg-where-can-i-buy-cefpodoxime-safely http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=265283&qa_1=farmacia-comprar-generico-aciclovir-calidad-recomendado http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-halfdigoxin-digoxin-sin-receta-en http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achat-indometacinum-50-mg-site-fiable-meilleur http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-assurans-sin-receta-fiable http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-quetiapina-300mg-al-mejor-precio http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/esomeprazol-20-mg-comprar-sin-receta-de-forma-segura-nexium-20mg http://www.prds66.fr/profiles/blogs/loratadina-onde-comprar-menor-pre-o-na-internet-no-brasil http://www.facecool.com/profiles/blogs/valproico-acido-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-forma-segura http://jaktlumaczyc.pl/83832/uroxatral-comprar-online-uruguay-uroxatral-comprar-uruguay http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/indomethacin-25mg-en-ligne-pas-cher-acheter-sans-ordonnance-achat http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-orlistat-en-internet-argentina http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-t-fil-tadalafil-sin-receta-r-pido-chile http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/salca-furosemide-bon-prix-livraison-gratuit-acheter-du-salca-en

Ejutu76

(Utize82, 2019.05.14 18:28)

http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-zyrtec-ohne-rezept-online-kaufen-cetirizin-online http://whazzup-u.com/profiles/blogs/acheter-vrai-dapoxetine-sur-internet-bas-prix-2019-acheter http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/progesterone-sans-ordonnance-commander-en-ligne-livraison-72h https://lesko.com/q2a/index.php?qa=54634&qa_1=acheter-pilule-buspirone-comment-acheter-buspar-10-en-ligne http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/provera-medroxyprogesterone-acetate-2-5-mg-comprar-sin-receta http://recampus.ning.com/profiles/blogs/tetracycline-hcl-pas-cher-tetracycline-au-rabais-livraison-rapide http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-dutasterida-sin-receta-fiable-1 http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/aprovel-300-mg-vrai-commander-achat-aprovel-au-quebec http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-viagra-sildenafil-citrate-bon-site-achat http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/griseofulvine-en-ligne-pas-cher-achat-livraison-discrete-achat http://whazzup-u.com/profiles/blogs/primidone-250mg-pharmacie-acheter-primidone-en-ligne-pas-cher http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-tagil-tadalafil-urgente http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-rulide-150mg-ahora-bolivia-comprar http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-zient-10mg-where-can-i-buy-ezetimibe-without http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-valparin-500-mg-sin-receta http://brooklynne.net/profiles/blogs/flavoxate-hcl-200-mg-pas-cher-urispas-homme-pas-cher http://bioimagingcore.be/q2a/70594/farmacia-generico-losarquilab-comprar-losartan-telefono http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/hytrin-terazosin-wo-kann-ich-mit-bitcoin-kaufen http://wu-world.com/profiles/blogs/acyclovir-400-mg-donde-puedo-comprar-en-farmacia-online http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/achat-express-etodolac-etodolac-400-en-ligne-acheter http://hradvice.online/index.php?qa=37927&qa_1=achat-de-olvion-100-mg-generique-sildenafil-citrate-en-ligne http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-mebeverina-colospa-forma-segura-on-line-brasil

Qijaj94

(Yekod83, 2019.05.14 14:15)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/prostol-terazosin-o-achat-comment-acheter-du-terazosin http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/votum-olmesartan-40mg-generique-commander-rapide-boutique-acheter http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/kann-ich-generisches-cytoxan-cyclophosphamid-50-mg-ohne-rezept http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gliosartan-telmisartan-80-mg-com http://property.ning.com/profiles/blogs/comprar-nimodipina-30mg-con-seguridad-reino-de-espa-a http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-desogestrel-etinilestradiol-sin-1 http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/dydrogesteron-10-mg-g-nstig-bestellen-online-apotheke-schweiz-wo http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/commander-vrai-cefiximum-en-ligne-bas-prix-2019-cefiximum-pour http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-innopran-xl-10-mg-sin-receta-entrega-r-pida-espa http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/dapoxetina-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r-pida http://bioimagingcore.be/q2a/66802/levitra-vardenafil-receta-urgente-rep%C3%BAblica-oriental-uruguay http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-repaglinida-r-pido-honduras http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/achat-express-risperidone-achat-risperidone-pas-cher-en-france http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/glycomet-metformin-donde-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a https://whanswerz.com/11845/discrete-tetracycline-250mg-ordonnance-tetracycline-france http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/toltex-tolterodine-1-mg-en-ligne-bas-prix-acheter-tolterodine-en http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=265695&qa_1=realizar-pedido-mebendazol-rep%C3%BAblica-guatemala-comprar-vermox http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/efavirenz-donde-puedo-comprar-en-l-nea-us http://korsika.ning.com/profiles/blogs/oxytetracycline-como-comprar-r-pido-argentina-comprar-terramycin http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clozapina-100-mg-ahora-argentina http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-galantamina-4-mg-sin-receta-env-o-gratis

Adari67

(Qakes20, 2019.05.13 23:11)

http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-achat-acarbose-25-mg-vente-du-acarbose-au-france
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-ondansetron-4mg-sin-receta-con
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-carvedilol-6-25-mg-con-visa-m-xico-coreg-venta
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/bicalutamide-50mg-o-commander-bicalutamide-sans-ordonnance-en
http://hradvice.online/index.php?qa=40084&qa_1=erix-como-comprar-de-calidad
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-zudena-gen-rico-forma-segura-online
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-losartan-sin-receta-de-1
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-tiotropium-0-009-mg-generique-sur-internet-moins
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-etambutol-800-mg-sin-receta-de
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-atrozan-sin-receta-en-l-nea
http://bioimagingcore.be/q2a/64905/c%C3%B3mo-realizar-un-pedido-retrovir-fiable
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/drospirenona-etinilestradiol-3-0-03-mg-comprar-en-l-nea-chile
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/cialis-tadalafil-60-mg-como-comprar-sin-receta-en-l-nea-rep-blica
http://wu-world.com/profiles/blogs/methocarbamol-puedo-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-uruguay
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/aldactone-100mg-comprar-sin-receta-de-calidad-puerto-rico
http://dmoney.ru/56695/duloxetine-internet-fiable-forum-commander-cymbalta-online
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ropinirole-urgente-comprar-ropinirole-con
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-chloramphenicol-en-l-nea-venezuela
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-wagra-25mg-con-garantia-argentina
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-silkis-calcitriol-achat-calcitriol

Eleye04

(Jowiy02, 2019.05.13 02:12)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/amoxapine-bon-marche-sur-le-net-site-fiable-achat-asendin-france
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-hidroclorotiazida-env-o-libre-el-salvador
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-venlor-venlafaxine-75mg-sin
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=35128&qa_1=comprar-calidad-lisinopril-original
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-gen-rico-etoricoxibe-sem-receita-medica-rep
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-losartan-50mg-buen-precio-reino-de-espa-a
http://wu-world.com/profiles/blogs/havante-order-safely-havante-coupon-code-pharmacy-mall
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/tomoxetine-comprar-sin-receta-env-o-gratis-guatemala
http://answers.codelair.com/37520/intigra-sildenafil-citrate-livraison-rapide-commander-intigra
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vardenafil-dapoxetina-20-60mg-sin
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/sildenazinn-sildenafil-citrate-25mg-sur-le-net-bas-prix-commander
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viraha-sildenafil-citrate-150mg-sin
http://brooklynne.net/profiles/blogs/paroxetina-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en-medicamentos
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/piridostigmina-60-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/neodopaston-order-online-generic-neodopaston-10mg
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/generique-bencid-probenecid-acheter-baisse-prix-commander-bencid

Cimol69

(Fepoh22, 2019.05.12 22:36)

http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/ursodeoxycholic-acid-comprar-r-pido-guatemala
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-remeron-30mg-gen-rico-entrega-24-horas
http://showmeanswer.com/index.php?qa=53616&qa_1=achat-express-daclatasvir-daclatasvir-comprimes-ordonnance
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cresadex-sin-receta-env-o-gratis
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/baclofen-10-mg-comprar-en-farmacia-online-recomendada-chile
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-omeprazole-ahora-rep-blica-de
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/afilta-tadalafil-comprar-r-pido-via-internet-brasil
http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sporanox-100-mg-sin-receta-de
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/avanafil-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada-nicaragua
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/losartan-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env-o-gratis-espa-a
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/losartan-hydrochlorothiazide-12-5mg-o-commander-losartan
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-neoral-ciclosporin-kaufen-und-mit-bitcoin-bezahlen
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-doxazosin-mesylate-sin-receta-de
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/reniten-bestellen-ohne-rezept-online-in-der-schweizerische
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-tinidazole-500-mg-achat-de-fasigyn-en-belgique
https://madbuddy.club/blogs/post/39289

l13529i e3236r i11047x

(oppykljbporz, 2019.05.12 16:09)

Dart Me Lile

t2254d a9360b a12045p

(wqxawuwrhsoi, 2019.05.12 15:28)

Dart Me Lile

k9541y t8437p s13629i

(gpbwpebxcrlx, 2019.05.12 15:08)

Dart Me Lile

p8600l m1927i k13568j

(cjifevzxpfiu, 2019.05.12 14:30)

Dart Me Lile

k8103i q1022k s1262z

(yjpenlbahetp, 2019.05.12 14:14)

Dart Me Lile

j3909i f11216y n3035c

(eqmqiipbshpl, 2019.05.12 13:28)

Dart Me Lile

o1044i v11962e v1453u

(lyddtzjnhxls, 2019.05.12 12:27)

Dart Me Lile

y9967z i2677j l14586v

(vvlygdowqvxq, 2019.05.12 12:11)

Dart Me Lile


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »